Så har vi på­ver­kats av de skärp­ta bolå­ne­reg­ler­na

All­män för­sik­tig­het där kö­pa­re vill ha bil­li­ga­re bo­en­den, lång­sam­ma­re sälj­pro­ces­ser och fär­re som max­be­lå­nar sig. Så be­skri­ver stor­ban­ker­na ef­fek­ten av de skärp­ta lå­ne­reg­ler­na som träd­de i kraft i vå­ras.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hemma - Cla­rence Fren­ker cla­rence.fren­[email protected]­rekt­press.se

Näs­tan ett halv­år har gått se­dan det skärp­ta lå­ne­reg­ler­na träd­de i kraft. Och en­ligt fle­ra stor­ban­ker som Stock­holmDi­rekt pra­tat med har det haft ef­fekt på bolå­ne­ta­gar­na.

– Jag tror att män­ni­skor har vant sig vid att man in­te ska be­lå­na sig fullt ut, att man an­pas­sar sig. Det är ju ock­så någon­ting sunt i och med att vi har ett lä­ge med ex­tremt låg rän­ta och den verk­lig­he­ten vet vi ju in­te va­rar för all­tid, sä­ger Ka­rin Hell­gren, kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig på SBAB.

Bostads­rätts­pri­ser­na i Stock­holm vän­de i au­gusti upp på bred front ef­ter det se­nas­te årets dva­la. Även ban­ker­na har på se­na­re tid märkt av en ökad ak­ti­vi­tet bland allt fler kun­der som är vil­li­ga att kö­pa.

Men ef­ter­frå­gan har för­änd­rats, en­ligt ban­ker­na.

– Vi har haft en mark­nad som i prin­cip från ok­to­ber för­ra året bör­ja­de pla­nat ut. Se­dan kom det skärp­ta kra­vet som då på­ver­ka­de en hel del grup­per, fram­för allt unga första­gångs­kö­pa­re och de som se­pa­re­rar. Det in­ne­bär att man an­ting­en väl­jer att vän­ta med att kö­pa el­ler gå ner i stor­lek och tit­tar läng­re ut från City. Det har ökat tryc­ket på bil­li­ga­re bo­stä­der läng­re ut, sä­ger Ka­rin Hell­gren.

Men fort­satt do­mi­ne­rar en mer åter­håll­sam och för­sik­tig in­ställ­ning bland kö­par­na. An­ta­let lå­ne­sö­kan­de som ne­kas el­ler hind­ras att kö­pa på grund av över­op­ti­mis­tis­ka kal­ky­ler har in­te ökat nämn­värt.

– Jag tror att bo­stads­kö­par­na har vant sig vid att det ställs hög­re krav. Du har dels kon­tan­tin­sat­sen, se­dan har du amor­te­rings­kra­vet. Men vi ser ock­så fort­satt många psy­ko­lo­gis­ka ef­fek­ter där för­sälj­ning­ar­na tar läng­re tid, kö­par­na är osäk­ra och bud­giv­ning­ar in­te kom­mer igång, sä­ger Ka­rin Hell­gren.

UTANFÖR CITY. En­ligt Ka­rin Hell­gren, kom­mu­ni­ka­tions­chef på SBAB, märks en ökad ef­ter­frå­gan på bil­li­ga­re bo­stä­der läng­re ut från City.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.