Max­i­da Märak – snart på en scen nä­ra dig

Den rap­pan­de sa­men Max­i­da Märak kom­mer till Veck­holm och Sko­klos­ter. – Det är fett, med­de­lar hon.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Erik Hjärtberg

Ar­tis­ten Max­i­da Märak är bland an­nat känd för att kom­bi­ne­ra rap och elektro­nisk mu­sik med sa­misk jojk. Hon har fått stor upp­märk­sam­het och har med­ver­kat i allt från ”Som­mar” i P1 till tid­ning­en Ma­ma.

Nu finns det två möj­lig­he­ter att se hen­ne upp­trä­da här i trak­ten. Lör­da­gen den 15 sep­tem­ber kom­mer hon till Tr­ögds­går­den i Veck­holm. Ons­da­gen den 19 sep­tem­ber gäs­tar hon Sten­hu­set vid Sko­klos­ters Slott.

Ut­ö­ver sitt sä­reg­na mu­si­ka­lis­ka ut­tryck är ett starkt sam­hälls­en­ga­ge­mang ut­mär­kan­de för Max­i­da Märak. Hon har bland an­nat ut­ta­lat sig mot ra­sism och sex­ism och för sa­mer­nas rät­tig­he­ter. De kom­man­de kon­ser­ter­na hop­pas hon ska präglas av hjär­ta, själ och kamp.

– Jag kan in­te pro­ji­ce­ra vad and­ra ska upp­le­va, men med tan­ke på den se­nas­te ti­dens kli­mat, såsom va­let och så vi­da­re, så känns fak­tiskt mi­na kon­ser­ter vik­ti­ga­re än nå­gon­sin, be­rät­tar Max­i­da Märak.

Max­i­da Märak har svårt att be­skri­va si­na käns­lor ef­ter riks­dags­va­let, där Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na har fått ökat stöd och det är osäkert vem som ska sit­ta i re­ge­ring­en.

– Det går in­te att skri­va med någ­ra få ord. Kli­ma­tet är kallt, och klyf­tor­na är sto­ra, skri­ver Max­i­da Märak i ett med­de­lan­de till tid­ning­en.

FOTO: PRESSBILD

NÄ­RA DIG. Max­i­da Märak kom­mer till Veck­holm och Sko­klos­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.