Ro­bo­tar är bar­nens fram­tid

På bib­li­o­te­ken i En­kö­ping och Örsunds­bro an­ord­nas Klubb Ro­bot. Där får barn lä­ra sig att sty­ra ro­bo­tar. – Det gör att de kan för­stå pro­gram­me­ring, sä­ger He­le­na Gil­le.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Erik Hjärtberg

Ro­bo­tar lär bli allt van­li­ga­re i fram­ti­den och pro­gram­me­ring för­ut­spås bli en vik­tig kun­skap på ar­bets­mark­na­den. Där­för finns det på oli­ka plat­ser aktiviteter där barn i unga år för­be­reds in­för det­ta ge­nom att trä­nas i att för­stå hur ro­bo­tar fun­ge­rar och kan sty­ras.

Bib­li­o­te­ka­ri­er­na He­le­na Gil­le och Hen­rik Kan­bjer hål­ler i Klubb Ro­bot som är en så­dan ak­ti­vi­tet för barn mel­lan 7 och 9 år.

En av ro­bo­tar­na he­ter Blue­bot och ser ut som en li­ten skal­bag­ge. Ro­bo­ten kan med hjälp av knap­par på ryg­gen pro­gram­me­ras att åka fram­åt och bak­åt och svänga åt si­dor­na.

Med hjälp av en sorts spel­plan med bok­stä­ver går det att gö­ra enk­la öv­ning­ar som går ut på att bild ord. Bar­nen får tän­ka ef­ter hur många steg ro­bo­ten ska åka i en viss rikt­ning för att kom­ma till rätt bok­stav.

Ge­nom att ri­ta and­ra sor­ters spel­pla­ner går det att kon­stru­e­ra and­ra ty­per av öv­ning­ar för ro­bo­tar­na så som me­mo­ry med bokomslag, frå­ge­spor­ter där ro­bo­ten ska ta sig till rätt svar, sa­go­be­rät­tel­ser med prin­sar och dra­kar, el­ler ma­te­ma­tis­ka pro­blem.

– Det är ba­ra fan­ta­sin som sät­ter grän­ser, sä­ger Hen­rik Kan­bjer.

FOTO: ERIK HJÄRTBERG

LYSANDE. He­le­na Gil­le och Hen­rik Kan­bjer an­ord­nar Klubb Ro­bot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.