Bi­lar brann på fle­ra plat­ser i En­kö­ping

Tre bi­lar sat­tes i brand nat­ten till tis­da­gen och yt­ter­li­ga­re bi­lar i när­he­ten ska­da­des. Större bil­brän­der är nå­got nytt för En­kö­ping. – Det är en ut­veck­ling vi får föl­ja upp, sä­ger Mi­kael Hed­ström, po­li­sen.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Si­dan 1 - Erik Hjärtberg

Vid 23-ti­den på mån­da­gen upp­täck­tes det att en bil på Jo­ar Blå-par­ke­ring­en brann. Bi­len, som till­hör­de en pri­vat­per­son, blev helt ut­bränd. Bran­den spred sig till en av kom­mu­nens bi­lar, som stod par­ke­rad in­till och fick ska­dor i mo­torut­rym­met.

Un­ge­fär en halv­tim­me se­na­re, kloc­kan 23.30, upp­täck­tes en brin­nan­de bil vid Fa­gerskogs­ga­tan–Run­hälls­ga­tan i Rom­ber­ga. Bi­len blev så pass ska­dad att den in­te gått att iden­ti­fi­e­ra. Även i Rom­ber­ga spred sig bran­den till en an­nan bil, som ska­da­des i fron­ten.

Vid 01-ti­den, nat­ten till tis­da­gen, upp­täck­tes en tredje brin­nan­de bil på Torn­falks­gränd, Lill­si­dan. Po­li­sen har inga miss­tänk­ta i nu­lä­get.

Nå­got nytt

En­sta­ka bil­brän­der har fö­re­kom­mit i En­kö­ping ti­di­ga­re. Att fle­ra bi­lar sätts i brand på oli­ka plat­ser, på kort tid, är där­e­mot nå­got nytt i En­kö­ping.

– Jag har dis­ku­te­rat det här med mi­na kol­le­gor, och de sä­ger att det är så, sä­ger Mi­kael Hed­ström, pressta­les­per­son för po­li­sen.

Po­li­sen kan än så länge in­te be­rät­ta så myc­ket om vad som lig­ger bakom des­sa brän­der. Man vet in­te om det finns nå­got sam­band mel­lan de bi­lar som har bli­vit ut­sat­ta, el­ler om gär­nings­män­nen ba­ra har gett sig på vil­ka bi­lar som helst.

– Är det en osäm­ja? Allt får man un­der­sö­ka. Det gäl­ler att va­ra ob­ser­vant och föl­ja ut­veck­ling­en, sä­ger Mi­kael Hed­ström.

I au­gusti sked­de ett 80-tal bil­brän­der un­der lop­pet av någ­ra tim­mar i Västsve­ri­ge. Där tror po­li­sen att det rör­de sig om en or­ga­ni­se­rad at­tack med syf­te att ska­pa ore­da i sam­häl­let. De som fick si­na bi­lar uppel­da­de var helt van­li­ga män­ni­skor.

– Det är fruk­tans­värt tra­giskt för de ut­sat­ta, sä­ger Mi­kael Hed­ström.

I and­ra fall kan det rö­ra sig om kon­flik­ter mel­lan kri­mi­nel­la som ger sig på varand­ras bi­lar.

– Då kan det va­ra en åt­gärd för att ska­da den and­ra par­ten, men jag sä­ger in­te att det är så i det här fal­let, sä­ger Mi­kael Hed­ström.

Ka­me­raö­ver­vak­ning?

Om det vi­sar sig att bil­brän­der­na kom­mit till En­kö­ping för att stan­na kan det le­da till ökad ka­me­raö­ver­vak­ning och att po­li­sen får öka sin när­va­ro i vis­sa om­rå­den.

Bil­brän­der­na runt om i lan­det har lett till star­ka känslor bland all­män­he­ten och ut­spel från po­li­ti­ker­na som krä­ver kraft­tag.

Po­li­sen har fått in en del vitt­nesupp­gif­ter ef­ter brän­der­na i En­kö­ping. Den som har sett nå­got kan kon­tak­ta po­li­sen på te­le­fon­num­mer 114 14.

FO­TO: BENGT JO­HANS­SON

UT­BRÄND. Bil som brann på par­ke­ring­en bakom Jo­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.