För­sla­get: Gör stattom­ten till en park

Gör stads­ho­tel­let till en park med oran­ge­ri. Det yr­kas i ett med­bor­gar­för­slag till kom­mu­nen.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Si­dan 1 - Erik Hjärtberg

Många åsik­ter har ytt­rats om vad som ska ske med den gamla stads­ho­tellstom­ten i En­kö­ping. Ett de­tal­je­rat med­bor­gar­för­slag till En­kö­pings kom­mun yr­kar på att plat­sen ska bli en park med bland an­nat oran­ge­ri, kafé, re­stau­rang, ar­ke­o­lo­gisk ut­ställ­ning, konst, med me­ra.

För­slags­stäl­la­ren, som har ano­ny­mi­se­rats, ra­dar upp många ar­gu­ment för sin stånd­punkt.

Park­sta­den En­kö­ping skul­le stär­kas, an­ser ve­der­bö­ran­de. Stads­kär­nan skul­le hål­las le­van­de då mö­tes­plat­ser i cent­rum blir vik­ti­ga­re än af­fä­rer, när in­ter­net­han­deln ökar. Med­bor­gar­na skul­le även få en ny ge­men­sam triv­sel­punkt att gläd­jas åt. Vidare skul­le plat­sen bli en tu­rist­attrak­tion och ska­pa en sorts stråk från Dröm­par­ken. Dess­utom skul­le ock­så de dy­ra ut­gräv­ning­ar­na kunna ex­po­ne­ras på ett mo­dernt sätt.

En park på stattom­ten skul­le ha fler för­de­lar, me­nar för­slags­stäl­la­ren. So­len på tor­get skul­le fin­nas kvar och in­te skym­mas av hö­ga bygg­na­der.

”Först känns kanske det­ta kons­tigt, men sen kom­mer al­la att äls­ka stäl­let”, står det i med­bor­gar­för­sla­get.

Kom­mun­full­mäk­ti­ges sam­man­trä­de på mån­da­gen de­bat­te­ra­de in­te sak­frå­gan, ut­an be­slu­ta­de en­dast att över­sän­da för­sla­get till kom­mun­sty­rel­sen för vidare be­red­ning.

FO­TO: MOSTPHOTOS

GRÖNT. Oran­ge­ri­et i Ös­ter­by­bruk, Öst­ham­mars kom­mun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.