Med­bor­ga­re fö­re­slår ut­om­hus­dusch

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - En­kö­ping -

Ett med­bor­gar­för­slag till En­kö­pings kom­mun fö­re­slår att det in­rät­tas en ut­om­hus­dusch i Klos­ter­par­ken.

Tan­ken är att ut­om­hus­duschen ska va­ra till gläd­je för sol­ba­da­re, spor­ta­re och and­ra som vill sval­ka sig un­der he­ta da­gar.

För att ut­om­hus­duschen ska va­ra kli­mats­mart fö­reslås den dri­vas med hjälp av sol­cel­ler.

Kom­mun­full­mäk­ti­ges sam­man­trä­de på mån­da­gen de­bat­te­ra­de in­te sak­frå­gan, ut­an be­slu­ta­de en­dast att över­sän­da för­sla­get till tek­nis­ka nämn­den för vidare be­red­ning.

All­män­na ut­om­hus­du­schar finns i and­ra kom­mu­ner, till ex­em­pel i an­slut­ning till bad­plat­ser, så som vid Vår­by strand­bad i Hud­dinge kom­mun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.