Led­nings­för­må­gan övas i En­kö­ping

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - En­kö­ping -

I skri­van­de stund på­går ar­méns stabs- och sam­bandsöv­ning, ASSÖ 18, i En­kö­ping. Fram till den 27 sep­tem­ber kom­mer 750 of­fi­ce­ra­re, sol­da­ter och ci­vi­lan­ställ­da att bi­dra till ökad bri­gad­för­må­ga i För­svars­mak­ten.

ASSÖ 18 ska stär­ka bri­gadsta­bens för­må­ga att le­da un­der­ställ­da för­band i fält­mäs­si­ga och re­a­lis­tis­ka mil­jö­er. Led­nings­strids­sko­lan, LedSS, har därför ska­pat en öv­ning som lå­ter bri­gadsta­ben fält­grup­pe­ra och le­da bri­ga­den när den stri­der mot en mot­stån­da­re på mar­ken. Un­der öv­ning­en kom­mer bri­gadsta­ben att om­grup­pe­ra till fle­ra oli­ka plat­ser runt En­kö­ping. Fo­kus för öv­ning­en läggs på tak­tik och krigs­konst. LE­DI­GA JOBB finns just nu hos Ar­bets­för­med­ling­en i En­kö­ping. Det ef­ter­frå­gas bland an­nat bred­bands­in­stal­la­tö­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.