Funk­tions­hind­rad stop­pad av po­lis

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Tyck Om! - Funk­tions­hind­rad med stu­kad fot

Ons­da­gen den 5/9 ha­de jag in­bo­kat mö­te på Ha­bi­li­te­ring­en i Båls­ta. Tog när­mas­te vägen för­bi Stocholms­vä­gen som in­te kan ha va­rat mer än en kvart.

Cir­ka kloc­kan 10 blev jag stop­pad av po­li­sen på Stock­holms­vä­gen när jag näs­tan var hem­ma. Mo­ti­ve­ring­en var ”du har ju gått upp och ner längs sam­ma väg nu”.

Jag tyc­ker det är yt­terst upp­rö­ran­de att man som funk­tions­hind­rad in­te kan få rö­ra sig fritt i dagens sam­häl­le ut­an att bli in­tres­sant för po­li­sen.

Vid till­fäl­let ha­de jag en stu­kad fot och på grund av mitt funk­tions­hin­der är jag till viss del rö­rel­se­hind­rad att då få hö­ra ”det var en­dast i väl­me­ning – vi trod­de du ha­de gjort dig il­la och be­höv­de hjälp” upp­le­ver jag som en djup kränk­ning.

Men det jag är mest upp­rörd över en del av de for­mu­le­ring­ar­na som an­vän­des.

FO­TO: MOSTPHOTOS

HALT. In­sän­da­ren stop­pa­des av po­lis un­der pro­me­nad i Båls­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.