NYA BÄVRAR SIM­MAR IN­TE LUGNT I ENKÖPING

Kom­mun­sty­rel­sen vill in­te änd­ra ru­ti­ner­na om skydds­jakt på bä­ver.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Erik Hjärtberg

Ena-Hå­bo­tid­ning­en be­rät­ta­de i vå­ras om en bä­ver som ska­pat sig ett hem vid En­kö­pingsån i höjd med Munksun­det.

När kom­mu­nen med­de­la­de att bä­vern skul­le skju­tas ledde det till star­ka käns­lor hos många. An­led­ning­en till att be­slu­tet om att av­li­va bä­vern togs, ska ha va­rit att den gnagt ner träd som kom­mu­nen ha­de för av­sikt att be­va­ra, samt att halvgnag­na träd an­ses ut­gö­ra en olycks­risk för för­bi­pas­se­ran­de längs ån. Be­slu­tet att av­li­va bä­vern gjor­de många upp­rör­da.

Bland an­nat an­ord­na­de en mind­re grupp djur­rätts­ak­ti­vis­ter en de­mon­stra­tion ut­an­för kom­mun­hu­set i Enköping.

– Förs­ta tanken är all­tid att dö­da. Det är på många and­ra stäl­len där man flyt­tat bävrar, el­ler att man satt nät kring träd man vill be­va­ra. Vi tyc­ker in­te att det en­da al­ter­na­ti­vet ska va­ra att dö­da, sa Eva Kjel­lan­der som rest från Eskilstu­na för att del­ta i de­mon­stra­tio­nen.

Med­bor­gar­för­slag

Kom­mu­nen vek sig in­te för pro­tes­ter­na. En natt i maj sköts till slut bä­vern.

Ame­lia An­ders­dot­ter, ti­di­ga­re EU-par­la­men­ta­ri­ker för Pi­rat­par­ti­et, läm­na­de in ett med­bor­gar­för­slag i frå­gan. Hon fö­reslog att bä­vern in­te skul­le av­li­vas ut­an kom­mun­full­mäk­ti­ges god­kän­nan­de och att full­mäk­ti­ge skul­le be­slu­ta att bä­vern in­te skul­le av­li­vas.

– Frå­gor som be­rör många män­ni­skor känslo­mäs­sigt ska be­slu­tas av po­li­ti­ker, in­te av tjäns­te­män. Jag en­ga­ge­ra­de mig ef­ter att tjäns­te­män i Enköping gav in­ter­vju­er om att de bli­vit nät­ha­ta­de för att män­ni­skor skic­kat mejl där de ut­tryck­te be­svi­kel­se över bä­ver­be­slu­tet. I min värld är det in­te ha­tiskt att va­ra miss­nöjd med ett be­slut i en kom­mun. Om po­li­ti­ker­na där­till in­te tar över be­slu­tet från tjäns­te­män­nen är det in­te klart hur en in­vå­na­re i kom­mu­nen på nå­got an­nat sätt än ge­nom att mej­la tjäns­te­män skul­le ut­tryc­ka sin oe­nig­het, skri­ver Ame­lia An­ders­dot­ter i en kom­men­tar till Ena-Hå­bo­tid­ning­en.

”Re­dan av­li­vad”

Med­bor­gar­för­sla­get be­hand­la­des på tis­da­gens kom­mun­sty­rel­se­mö­te. Kom­mun­sty­rel­sen be­slu­ta­de att av­slå för­sla­get med mo­ti­ve­ring­en att bä­vern ifrå­ga re­dan är av­li­vad.

– Det av­slogs ju i och med att för­sla­get var gam­malt. Ären­det var pas­se­rat, sä­ger Ing­var Smed­lund, Mo­de­rat och and­re vice ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen.

Ur bä­ver­vän­ner­nas syn­vin­kel ha­de det kanske va­rit in­tres­sant med en dis­kus­sion om hur even­tu­el­la nya bävrar i cen­tra­la Enköping ska han­te­ras. Någ­ra för­änd­ring­ar är dock in­te ak­tu­el­la. Även i fort­sätt­ning­en kan bävrar kom­ma att skju­tas.

– Det blir en be­döm­ning som tjäns­te­män­nen gör. Vi har haft bävrar i ån i många år. Man har sett nå­gon bä­ver i som­mar ock­så. Det är ba­ra om det upp­står pro­blem som tjäns­te­män­nen mås­te age­ra, sä­ger Ing­var Smed­lund.

Fler bävrar kan kom­ma att skju­tas i Enköping. Kom­mun­sty­rel­sen vill in­te änd­ra för­håll­nings­sät­tet till bäv­rar­na. – Det blir ett tjäns­te­man­naä­ren­de, sä­ger Ing­var Smed­lund (M).

Frå­gor som be­rör många män­ni­skor känslo­mäs­sigt ska be­slu­tas av po­li­ti­ker, in­te av tjäns­te­män.

FOTO: LEJLA BIBEZIC

KRITIKER. Ame­lia An­ders­dot­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.