Po­li­sen: Lill­si­dan bätt­re än sitt ryk­te

Lill­si­dan har fått ett ryk­te om att va­ra en far­lig plats. Men Lill­si­dan hör in­te till det som po­li­sen kal­lar för ut­sat­ta om­rå­den. – Det finns ing­en an­led­ning till oro, sä­ger Lars Jans­son, lo­kal­po­lis-om­rå­des­chef.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Erik Hjärtberg

Ena-Hå­bo­tid­ning­en blev i som­ras kon­tak­tad av en far­mor som var upp­rörd över att hen­nes barn­barn ha­de bli­vit ja­gad av ett gäng på Lill­si­dan.

”Ef­tersom jag är/var så na­iv att jag trod­de att det lug­nat ner sig på Lill­si­dan, så finns det kanske fler som le­ver i den vill­fa­rel­sen, vill jag var­na för­äld­rar, för att barn/ ung­do­mar ska be­fin­na sig i om­rå­det en­sam­ma, sär­skilt kanske på kvälls­tid”, skrev kvin­nan till tid­ning­en.

Ena-Hå­bo­tid­ning­en vil­le där­för un­der­sö­ka om Lill­si­dan, som in­klu­de­rar det som förr het­te Slån­bärs­vä­gen, är så far­lig som sitt ryk­te.

Tid­ning­en be­gär­de ut upp­gif­ter om samt­li­ga an­mäl­da brott i om­rå­det un­der pe­ri­o­den 1 januari till 1 sep­tem­ber i år.

258 brott

Det vi­sa­de sig att det un­der pe­ri­o­den an­mälts to­talt 258 brott på Lill­si­dan. Av des­sa var 65 oli­ka sor­ters stöl­der, 40 oli­ka sor­ters ska­de­gö­rel­ser och 37 nar­ko­ti­kabrott.

Lars Jans­son, lo­kal­po­lis­om­rå­des­chef för Enköping och Hå­bo, an­ser att an­ta­let brott på Lill­si­dan in­te är sär­skilt högt om man tar hän­syn till att det är ett stort om­rå­de där en stor del av En­kö­pings be­folk­ning bor.

– Om man sät­ter det i per­spek­tiv är det in­te så många brott. Man kan lugnt sä­ga att det in­te är nå­gon fa­ra att be­fin­na sig där, sä­ger Lars Jans­son.

Ing­et ut­satt om­rå­de

An­ta­let an­mäl­da miss­hand­lar i om­rå­det un­der den ti­di­ga­re nämn­da pe­ri­o­den var 13. Lars Jans­son på­pe­kar att fle­ra av des­sa sked­de inomhus.

– Om man tit­tar på cen­tra­la Enköping är det mer än dub­belt så många fall där, sä­ger han.

Lars Jans­son sä­ger att Lill­si­dan in­te till­hör det som po­li­sen kal­lar för ut­sat­ta om­rå­den. Där­e­mot finns det vis­sa risk­fak­to­rer på Lill­si­dan som även finns i ut­sat­ta om­rå­den. Det hand­lar till ex­em­pel om att tilli­ten till det ge­men­sam­ma sam­häl­let är nå­got läg­re bland be­folk­ning­en.

– Lill­si­dan är in­te ett pro­blem­om­rå­de, men det finns pro­blem i om­rå­det. Där­för krävs det att he­la sam­häl­let gör ge­men­sam­ma in­sat­ser. Från po­li­sen är det ett pri­o­ri­te­rat om­rå­de där vi finns på plats, sä­ger Lars Jans­son.

Man kan lugnt sä­ga att det in­te är nå­gon fa­ra att be­fin­na sig där.

DÅ­LIGT RYK­TE. Det finns ing­en an­led­ning att hål­la sig un­dan Lill­si­dan, en­ligt lo­kal­po­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.