Ma­rys fö­re­läs­ning loc­ka­de unga

Ma­ry Ju­u­se­la ar­be­tar för för­stå­el­se och mot mobb­ning. Hon fö­re­läs­te ny­li­gen Wes­terlunds­ka gym­na­si­et. – Det ström­ma­de in sms och med­de­lan­den på Instagram och Mes­seng­er, med­de­lar hon.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Erik Hjärtberg

Ma­ry Ju­u­se­la är för Ena-Hå­bo­tid­ning­ens lä­sa­re även känd som krö­ni­kör. Hon ar­be­tar som fö­re­lä­sa­re och ut­bil­da­re i det hon kal­lar Li­ka Oli­ka-me­to­den.

Ge­nom fö­re­läs­ning­ar och in­ter­vju­er på för­sko­lor, sko­lor och ar­bets­plat­ser för­sö­ker Ma­ry Ju­u­se­la ge män­ni­skor red­ska­pen att ac­cep­te­ra olik­he­ter – oav­sett om det hand­lar om et­ni­ci­tet, funk­tio­na­li­tet, sex­u­a­li­tet el­ler kropps­stor­lek.

Den 19 sep­tem­ber var Ma­ry Ju­u­se­la på Wes­terlund- ska gym­na­si­et där al­la ele­ver­na i års­kurs 1 er­bjöds en hel­dag för att ar­be­ta med vär­de­grunds­frå­gor och, som Ma­ry Ju­u­se­la ut­tryc­ker det, ”se sig själv i spe­geln och fun­de­ra vem man vill va­ra un­der sin tid på gym­na­si­et”.

And­ra in­bju­dan

– Det var and­ra gång­en i år som sko­lan bjöd in mig. I vå­ras ut­bil­da­des al­la i års­kurs 2 och 3. Det är fan­tas­tiskt att se hur en sko­la på gym­na­si­e­ni­vå, med så många ele­ver, läg­ger ner tid och re­sur­ser för att ska­pa de bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar för en sko­la öp­pen för al­la oli­ka, skri­ver Ma­ry Ju­u­se­la i ett e-brev till Ena-Hå­bo­tid­ning­en.

Ma­ry Ju­u­se­la me­nar själv att hen­nes ar­be­te gör stor skill­nad. Som ett tec­ken på det­ta såg hon hur det re­dan un­der fö­re­läs­nings­da­gen kom in med­de­lan­den från ele­ver­na på sms och i so­ci­a­la me­di­er.

– De vil­le be­rät­ta att det var skönt att nå­gon kom och sa att det är ok att ha ad­hd, att va­ra arg och att det gör ont att ham­na ut­an­för, av vil­ken an­led­ning som helst. Un­der lunch­ras­ten fick jag säll­skap av ett an­tal ton­år­skil­lar som sa att de hell­re vil­le va­ra med mig i stäl­let för att va­ra ute på rast. De vil­le pra­ta och få be­kräf­tat kring si­na käns­lor. Det är en ef­fekt som kom­mer re­dan di­rekt i ar­be­tet, sam­ta­len. Och visar hur vik­ti­ga de är i ett sam­häl­le där vård­nads­ha­va­re ge­ne­rellt ser si­na barn allt mind­re i ögo­nen el­ler in­te or­kar med att ens frå­ga vem är du och hur mår du, på rik­tigt, skri­ver Ma­ry Ju­u­se­la.

Hon be­rät­tar att Li­ka Oli­ka ar­be­tar med 80 grun­doch gym­na­sie­sko­lor och att det är många som hör av sig kring ef­fek­ter på oli­ka ni­vå­er och sätt.

– Lä­ra­sko­lan i Bålsta är en un­der­bar sko­la som ar­be­tat med oss fle­ra gång­er och där de var­je gång vi ses (nu två år se­dan sist) vitt­nar om att at­ti­ty­der­na och för­må­gan att vå­ga sä­ga ifrån är av­se­värt stör­re än in­nan, skri­ver Ma­ry Ju­u­se­la.

Bör­ja­de med femå­ring

Allt bör­ja­de en dag i för­sko­lan i Bålsta där Ma­ry Ju­u­se­la väx­te upp. Fram till den da­gen ha­de hon levt sitt liv som vil­ket barn som helst.

Det som hän­de var att al­la bar­nen och för­sko­le­pe­da­go­ger­na skul­le sam­las i en ring och hål­la varand­ras hän­der. Poj­ken som skul­le hål­la Ma­ry Ju­u­se­la i han­den sa högt och tyd­ligt att han in­te vil­le det. Där­för att hen­nes hud var mör­ka­re än hans. Den­na femå­ri­ga poj­ke ut­tryck­te sig gi­vet­vis med ett gröv­re ut­tryck än så, var­på de vux­na ge­nast såg obe­kvä­ma ut, ut­an att age­ra.

Nå­got gick sön­der i hen­ne och un­der sin upp­växt fick hon lik­nan­de be­mö­tan­de gång på gång. Ma­ry Ju­u­se­la in­tog en roll för att skyd­da sig själv mot den ra­sism hon stän­digt möt­te.

Så såg hen­nes liv ut fram tills att hon gick i gym­na­si­et och in­te läng­re or­ka­de upp­rätt­hål­la fa­sa­den. Det ena ledde till det and­ra och så små­ning­om star­ta­de hon Li­ka Oli­ka-me­to­den år 2014.

At­ti­ty­der­na och för­må­gan att vå­ga sä­ga ifrån är av­se­värt stör­re än in­nan.

FOTO: PRESSBILD

ÅTERFÖRENING. Ma­ry Ju­u­se­la med Jannie Rehn­man, hen­nes klass­kam­rat på Wes­terlunds­ka som nu är lä­ra­re där.

FOTO: PRESSBILD

MÅNGA. Gym­na­si­e­rek­tor Lin­da Lin­dahl visar upp an­ta­let del­ta­ga­re på de tre fö­re­läs­ning­ar­na.

FOTO: PRESSBILD

FOLKLIGT. Många tog del av fö­re­läs­ning­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.