Nu ska En­kö­pings­po­li­sen punkt­mar­ke­ra cy­klis­ter­na

Att få cy­klis­ter att re­spek­te­ra tra­fik­reg­ler­na är ett vik­tigt led i tra­fik­sä­ker­hets­ar­be­tet. De kom­man­de vec­kor­na kom­mer där­för po­li­sen i Enköping/Hå­bo in­rik­ta tra­fik­sä­ker­hets­ar­be­tet mot cyklar.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping - Erik Hjärtberg

Nu när vi går mot mör­ka­re ti­der är det ex­tra vik­tigt med be­lys­ning.

Vid 20-ti­den på tis­dags­kväl­len stop­pa­de po­li­sen en cy­klist på Drott­ning­ga­tan i Enköping ef­tersom cy­keln sak­na­de ly­se.

Vid sam­tal med cy­klis­ten, en kvin­na i 20-års­ål­dern, upp­stod miss­tan­ken om att hon var nar­ko­tikapå­ver­kad. Kvin­nan fick föl­ja med po­li­sen på prov­tag­ning.

Po­li­sen i Enköping och Hå­bo in­rik­tar i skri­van­de stund sitt tra­fik­sä­ker­hets­ar­be­te på cyklar.

– Vi ser att fel­be­te­en­den bland cy­klis­ter ökar sam­ti­digt som det na­tio­nellt kom­mer upp­gif­ter om att olyc­kor där cyklar är in­blan­da­de ökar. Där­för vill vi i fö­re­byg­gan­de syf­te in­for­me­ra om vårt ar­be­te och upp­ma­na all­män­he­ten att för­se si­na cyklar med rätt ut­rust­ning samt att gö­ra rätt i tra­fi­ken, sä­ger Lars Jans­son, lo­kal­po­lis­om­rå­des­chef i Enköping/Hå­bo.

En­ligt lag mås­te en cy­kel ha fun­ge­ran­de ring­kloc­ka och brom­sar samt re­flex­er och be­lys­ning un­der mör­ker. Barn och ung­do­mar un­der 15 år ska an­vän­da hjälm när de cyklar el­ler blir skjut­sa­de på cy­kel. Re­kom­men­da­tio­nen är dock att al­la som cyklar an­vän­der hjälm.

– Nu när vi går mot mör­ka­re ti­der är det ex­tra vik­tigt med be­lys­ning, sä­ger Lars Jans­son. Det är även vik­tigt att kom­ma ihåg att en cy­kel är ett for­don och att för­buds­skyl­tar gäl­ler bå­de för cy­klis­ter och för for­don.

FOTO: MOSTPHOTOS

BEVAKAS. Po­li­sen kontrollerar cyklar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.