BALANSERA ME­RA

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter -

Fal­lo­lyc­kor kos­tar sam­häl­let mil­jar­der kro­nor var­je år, men värst är att det kos­tar i liv och i mänsk­ligt li­dan­de – fy­siskt och psy­kiskt. Det po­si­ti­va är att många fal­lo­lyc­kor kan för­hind­ras. So­ci­al­sty­rel­sen har där­för en kam­panj för att fö­re­byg­ga fal­lo­lyc­kor. Te­ma­da­gen på Krydd­går­den är en del av det­ta. Där kom­mer det att hål­las fö­re­läs­ning­ar och in­for­ma­tion.

Mål­grup­pen är äldre­män­ni­skor el ler­män­ni­skor med funk­tions­ned­sätt­ning­ar, som där­för ris­ke­rar att rå­ka ut för fal­lo­lyc­kor.

Ma­rie Mastro­ta­na­si, ak­ti­vi­tets­le­da­re, Petter Hör­berg, sjuk­gym­nast och Em­ma Ols­son, fy­si­o­te­ra­peut, är någ­ra av de som kom­mer att fin­nas på plats och in­for­me­ra om äm­net.

– Det blir en fart­fylld dag, sä­ger Ma­rie Mastro­ta­na­si.

Det hand­lar myc­ket om fy­sisk trä­ning för att krop­pen ska fun­ge­ra. På Krydd­går­den an­ord­nas det gym­nas­tik­pass i grupp och det finns ock­så ett styr­ke­trä­nings gym med ma­ski­ner och hant­lar där det går att få hjälp att gö­ra rätt öv­ning­ar.

Trä­ning­en är än­då ba­ra en del i ar­be­tet för att und­vi­ka fal­lo­lyc­kor. Mat, motion och me­di­cin är tre sa­ker som har stor be­ty­del­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.