An­kla­ga in­te bo­en­de – var har ni be­vi­sen?

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Tyck Om! - Besvik­na Ena-bor

Var­för får en hy­resvärd an­kla­ga ett pen­sio­närspar ut­an att kom­ma med be­vis?

Var­för vill ing­en se be­vi­sen mot an­kla­gel­ser­na som fak­tiskt finns, svart på vitt?

Var­för är al­la räd­da för hy­res­vär­den och pra­tar ba­ra bakom ryg­gen i stäl­let för att sam­las och gö­ra ge­men­sam sak så hy­res­vär­den gör det som ska gö­ras och in­te ba­ra sam­lar peng­ar på hög och lå­ter hu­sen för­fal­la?

Att kom­ma med pap­per som ska vi­sa att man gjor­de det ena och det and­ra är lätt men att kom­ma in i lä­gen­he­ter ut­an nyc­kel är svårt. Ing­en har nåt min­ne av des­sa jobb som hy­res­vär­den ska ha gjort och ing­en har läm­nat ut nyc­keln. Hur långt får en hy­resvärd gå tills nån sä­ger stopp? Att hy­res­gäs­ter be­kos­tar myc­ket själ­va av räds­la är in­te bra. Att in­te va­ra med på en av­flytt­nings­be­sikt­ning och sen krä­va att hy­res­gäs­ten som flyt­tar ut ska gö­ra myc­ket är rent av ose­ri­öst och kor­kat.

Som fö­re det­ta nämn­de­man och fö­re det­ta ju­rist skul­le man tro att man var för­sik­tig och be­vi­sar vad man an­kla­gar nån för.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.