Nya bus­sar kör till Ar­lan­da

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - ENKÖPING -

De buss­lin­jer som ti­di­ga­re gick un­der nam­net Swe­bus går suc­ces­sivt över till va­ru­mär­ket Flix­bus. Det­ta har lett till för­vir­ring hos re­se­nä­rer om huruvi­da det fort­fa­ran­de går di­rekt­bus­sar mel­lan En­kö­ping och Ar­lan­da. Di­rekt­bus­sar på den­na sträc­ka går fort­fa­ran­de, men allt­så nu un­der va­ru­mär­ket Flix­bus.

Den grund­läg­gan­de an­led­ning­en för Swe­bus över­gång till Flix­bus part­ner­skaps­af­färsmo­dell är att Flix­bus verk­sam­het i he­la Eu­ro­pa byg­ger på ett in­ter­na­tio­nellt unikt sam­ar­be­te med lo­kal­in­du­strin vil­ket in­te in­ne­fat­tar ägan­de och ope­ra­tio­nell han­te­ring av eg­na for­don.

Det är bus­skon­cer­nen No­bi­na som har sålt Swe­bus ex­press­buss­verk­sam­het till tys­ka Flix­bus.

FO­TO: EVA GUSTAFSSON

MO­DELL. Lin­da Bei­jersten vi­sa­de mo­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.