Så många knark­brott sker i En­kö­ping

PO­LI­SEN: Vi är ba­ra mer ef­fek­ti­va här

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - SIDAN 1 - Er­ik Hjärtberg

En­kö­ping har fler an­mäl­da nar­ko­ti­kabrott än and­ra kom­mu­ner. Det in­ne­bär in­te att det finns mer knark här, en­ligt Lars Jansson, lo­kal­po­lis­om­rå­des­chef. – Det be­ror på att vi är mer ef­fek­ti­va, sä­ger han.

I de dag­li­ga po­lis­rap­por­ter­na fö­re­kom­mer of­ta nar­ko­ti­kabrott, in­te säl­lan nar­ko­tikapå­ver­ka­de bil­fö­ra­re som stop­pas av po­li­sen på vägar­na. Det­ta väc­ker of­ta käns­lor hos all­män­he­ten. Vis­sa av Ena-Hå­bo­tid­ning­ens lä­sa­re har i so­ci­a­la me­di­er ställt frågan om det är ovan­ligt myc­ket nar­ko­ti­ka i En­kö­ping.

– Som ny­in­flyt­tad är käns­lan att det är mer dro­gre­la­te­rad brotts­lig­het här. Blir för­vå­nad över mäng­den fak­tiskt, skri­ver en kvin­na på Facebook.

Ena-Hå­bo­tid­ning­en har där­för sam­man­ställt sta­tistik från Brotts­före­byg­gan­de rå­det, Brå. Sta­tisti­ken vi­sar att En­kö­ping har fler an­mäl­da nar­ko­ti­kabrott per in­vå­na­re än bå­de Hå­bo, Uppsa­la och Väs­terås.

Ty­der på ef­fek­tiv po­lis

Lars Jansson, lo­kal­po­lis­om­rå­des­chef för En­kö­ping och Hå­bo, me­nar att sta­tisti­ken in­te är ett tec­ken på att det finns ovan­ligt myc­ket knark i En­kö­ping. Det hand­lar i stäl­let om att po­li­sen ar­be­tar ef­fek­tivt med att kla­ra upp just nar­ko­ti­kabrott.

– Det finns in­te mer nar­ko­ti­ka i En­kö­ping än i and­ra kom­mu­ner. Där­e­mot har po­li­sen i En­kö­ping och Hå­bo va­rit mer ef­fek­ti­va. Fler åker dit för nar­ko­ti­kabrott. Det be­ror på att vi har ar­be­tat ef­fek­tivt un­der många år, sä­ger han.

Den van­li­gast fö­re­kom­man­de dro­gen är can­na­bis. And­ra van­ligt fö­re­kom­man­de dro­ger är am­fe­ta­min och oli­ka for­mer av nar­ko­tika­klas­sa­de me­di­ci­ner.

– Det som ökat mest de se­nas­te åren är ko­ka­in, oli­ka for­mer av me­di­ci­ner och syn­te­tis­ka dro­ger, så kal­la­de in­ter­net­dro­ger, sä­ger Lars Jansson.

Om man tit­tar på Brås sta­tistik un­der de se­nas­te tre åren finns det ing­en tyd­lig trend om att an­ta­let brott mins­kar el­ler ökar i En­kö­ping. An­ta­let an­mäl­ning­ar 2017 var hög­re än 2016, men läg­re än vad det var 2015.

Nar­ko­ti­kabrott i form av eget bruk är ett ty­piskt så kal­lat spa­nings- och in­gri­pan­debrott. Det­ta in­ne­bär att an­ta­let per­so­ner som var­je år miss­tänks för eget bruk i förs­ta hand speg­lar po­li­sens re­sur­ser och pri­o­ri­te­ring­ar, sna­ra­re än det fak­tis­ka bru­ket, står det i en rap­port från Brotts­före­byg­gan­de rå­det.

Ökar mest bland unga

Ung­do­mar är den grupp som un­der 2000-ta­let an­dels­mäs­sigt ökat mest sett till miss­tan­kar om eget bruk, sam­ti­digt som an­de­len ne­ga­ti­va blod- och urin­prov vi­sat sig va­ra störst in­om den­na grupp.

För ung­do­mar 15–17 år upp­går an­de­len po­si­ti­va prov till 57 pro­cent för poj­kar och 48 pro­cent för flic­kor. En stor del av de som miss­tänks för nar­ko­ti­kabrott be­döms allt­så se­na­re va­ra oskyl­di­ga, en­ligt Brå.

Av de ung­do­mar som miss­tänkts för eget bruk av nar­ko­ti­ka är poj­kar kraf­tigt över­re­pre­sen­te­ra­de. I Stock­holm var san­no­lik­he­ten för poj­kar att miss­tän­kas över sex gång­er så stor som för flic­kor.

Det finns in­te mer nar­ko­ti­ka i En­kö­ping än i and­ra kom­mu­ner.

FO­TO: MOSTPHOTOS

ÅKER DIT. Fler nar­ko­ti­kabrotts­ling­ar åker fast, sä­ger po­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.