Dans och mu­sik för väl­gö­ren­het

Den 3 november blir det väl­gö­ren­hetsshow på Jo­ar Blå. In­täk­ter­na går till ar­be­te mot mus­kel­sjuk­do­men SMA. – En nä­ra an­hö­rig har den sjuk­do­men, sä­ger Eli­sa­bet ”Bet­tan” Ax­els­son, ar­ran­gör.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - SIDAN 1 - Er­ik Hjärtberg

Eli­sa­bet ”Bet­tan” Ax­els­son har en nä­ra an­hö­rig med mus­kel­sjuk­do­men sma. Hon be­stäm­de sin där­för att ord­na en väl­gö­ren­hetsshow med syf­te att sam­la in peng­ar till ar­be­te mot sjuk­do­men.

– Jag kom­mer att in­le­da med att pra­ta om vad det är. Det är dit peng­ar­na ska gå, sä­ger hon.

Det blir en cir­ka två tim­mar lång fö­re­ställ­ning i två ak­ter med ett ti­o­tal oli­ka in­slag.

Många av de som upp­trä­der i sho­wen är barn till Bet­tans kom­pi­sar, som nu är vux­na.

Ny­kan & Dan­ne är två tru­ba­du­rer från En­kö­ping. Mat­ti­as ”Ny­kan” Nyqvist och Dan­ne Reut­fors in­går även i grup­pen Fy­ra 1/2 män, som upp­träd­de på torg­fes­ten i En­kö­ping.

Från In­do­ne­si­en

Su­san Andersson kom­mer ur­sprung­li­gen från In­do­ne­si­en där hon va­rit verk­sam som soulsång­ers­ka.

– Hon sjung­er Aret­ha Frank­lin och så­dant. Det är jät­te­bra, sä­ger Eli­sa­bet Ax­els­son.

Stu­re Eriks­son & Ka­ri Yl­li­va­lo spe­lar an­nars i Ba­h­co Big Band, En­kö­pings stor­band, som bil­da­des 1979.

– Där spe­lar de jazz, men jag vet in­te vad det blir nu, sä­ger Eli­sa­bet Ax­els­son.

Ce­ci­lia Grön­berg & An­naS­ti­na Grön­berg bru­kar upp­trä­da i kyr­kor. An­naS­ti­na spe­lar pi­a­no och dot­tern Ce­ci­lia spe­lar fi­ol.

– Ce­ci­lia kal­las för Gösdrott­ning­en. Hon fis­kar myc­ket, sä­ger Eli­sa­bet Ax­els­son.

Jim­my Knutsson sjung­er mu­sik som är ”me­ra åt schla­ger­hål­let”.

Ann-Christin Cres­sel var ti­di­ga­re känd med ef­ter­nam­net Löf­gren, och var en lo­van­de sång­ers­ka på 1970-ta­let.

– Hon är 65 år nu. De yng­re vet in­te vem hon är. Hon sjung­er mer åt ope­ra, sä­ger Eli­sa­bet Ax­els­son.

Stre­et Fe­et är en dans­sko­la som drivs av Isa­bel Ax­nér och ger dans­un­der­vis­ning till fle­ra hund­ra barn och ung­do­mar i ål­dern tre år och upp­åt. De fles­ta är dock mel­lan 7 och 15 år. Isa­bel Ax­nér le­der un­ge­fär hälf­ten av dans­lek­tio­ner­na, den öv­ri­ga hälf­ten de­lar åt­ta dans­lä­ra­re på.

Hoppre­pet blev mik­ro­fon

The­re­se Knutsson var fy­ra år gam­mal när Ca­ro­la vann Me­lo­di­festi­va­len med ”Främ­ling” 1983. Hon äls­ka­de att sjunga och stod of­ta fram­för spe­geln med hoppre­pet i hem­met i Bergvre­ten. Hoppre­pet byt­tes snart mot mik­ro­fon.

The­re­se Knutsson är kanske mest känd från kör­grup­pen Återsken. Ut­an­för Återsken sjung­er hon på fes­ter, bröl­lop, dop och be­grav­ning­ar. Hon har va­rit med i ta­lang­täv­ling­ar och sjung­it i grup­per.

The­re­se Knutsson är ti­di­ga­re även känd som ar­ran­gör av barn- och ba­by­mäs­san i En­kö­ping.

Ena Bugg & Swing är en dansklubb med dan­sa­re i al­la åld­rar. Klub­ben kom­mer att på nå­got sätt med­ver­ka i sho­wen.

Ar­ran­gö­ren Eli­sa­bet ”Bet­tan” Ax­els­son be­skri­ver sig själv som en helt van­lig kvin­na och pen­sio­när.

Hon har ti­di­ga­re va­rit ak­tiv som ar­ran­gör och an­ord­nat en krogshow för 16 år se­dan, och dess­förin­nan en mu­sik­kväll.

Mu­sik­in­tres­set har hon bland an­nat fått ge­nom sin son och kom­pi­sars barn, som är mu­si­ker.

– Jag kan in­te sjunga el­ler spe­la själv, men mu­si­ken ro­ar mig, sä­ger Eli­sa­bet Ax­els­son.

FO­TO: PATRIK HILDINGSTAM

HÄN­DER OCH FÖTTER. Dans­sko­lan Stre­et Fe­et del­tar på Bet­tans väl­gö­ren­hetskon­sert.

FO­TO: ER­IK HJÄRTBERG

AR­RAN­GÖR. Eli­sa­bet ”Bet­tan” Ax­els­son

KÄN­DIS. Sång­ers­kan The­re­se Knutsson upp­trä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.