HÖNSFARMARE KÄM­PAR VI­DA­RE EF­TER BRAN­DEN

Trots en stor­brand i mån­dags mor­se tän­ker Lands­ber­ga gård le­va vi­da­re.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - SIDAN 1 - Er­ik Hjärtberg er­ik.hjart­[email protected]­rekt­press.se

Det var som en stor maj­bra­sa. Det kän­des sur­re­a­lis­tiskt.

Ti­digt på mån­dags­mor­go­nen upp­täck­tes en brand höns­hu­set på Lands­ber­ga gård, nord­ost om En­kö­ping. Jo­a­kim San­dqvist, en av ägar­na, fick ett au­to­mat­larm och cyk­la­de ner till höns­hu­set. Då brann det re­dan från tak­noc­ken. Jo­a­kim ring­de rädd­nings­tjäns­ten. En brand­man bor i när­he­ten och kom snabbt till plat­sen i en civil bil.

När brand­bi­lar kom­mit till plat­sen var he­la bygg­na­den över­tänd och inga höns gick att räd­da.

– Rädd­nings­tjäns­ten kun­de in­te gö­ra nå­got. Vi stod och tit­ta­de på. Det var som en stor maj­bra­sa. Det kän­des sur­re­a­lis­tiskt, sä­ger Per San­dqvist, den and­ra ägaren, som ock­så var ti­digt på plats.

Bran­dor­sa­ken okänd

Plat­sen kom­mer att spär­ras av för tek­nisk un­der­sök­ning. Per San­dqvist vet in­te hur bran­den har star­tat.

– Nej, ingen­ting. Det ska gö­ras en brand­tek­nisk ut­red­ning. Med det mås­te sval­na av först. Det kan möj­li­gen bli i slu­tet av vec­kan. Det är po­lis­myn­dig­he­ten som skö­ter det, sä­ger Per San­dqvist.

På grund av att sto­ra vär­den har för­störts, så ru­bri­ce­ras hän­del­sen som mord­brand.

Brö­der­na Per och Jo­a­kim San­dqvist ar­ren­de­rar går­den av Sta­tens fas­tig­hets­verk. De äger en­dast in­ven­ta­ri­er­na.

Bran­den är för­stås ett hårt slag mot verk­sam­he­ten på går­den. Per och Jo­a­kim San­dqvist har än­då am­bi­tio­nen att för­sö­ka fort­sät­ta med egen ägg­pro­duk­tion.

Tills dess att ett nytt höns­hus kan byg­gas upp kom­mer man att kö­pa in ägg från när­lig­gan­de går­dar och säl­ja dem som Lands­ber­ga-ägg. Ägg­kar­tong­er­na brann in­te upp, och på så sätt kan man hål­la liv i va­ru­mär­ket.

Full trans­pa­rens

– Då är det ägg från när­om­rå­det som är hyf­sat när­pro­du­ce­ra­de. Vi har fått okej av al­la vå­ra åter­för­säl­ja­re och kom­mer att kö­ra med full trans­pa­rens. Vi hop­pas att kun­der­na kan vän­ta, sä­ger Per San­dqvist.

Per San­dqvist vill ock­så gär­na be­rät­ta att gårds­bu­ti­ken klarade sig oskadd i bran­den och kom­mer att ha öp­pet som van­ligt. Där finns fort­fa­ran­de ägg att kö­pa.

FO­TO: CE

BRAND I HÖNS­HUS. Per och Jo­a­kim San­dqvist dri­ver går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.