fNå­gon ex­akt de­fi­ni­tion

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - NYHETER - KÄLLA: Na­tur­skydds­för­e­ning­en

på vad som är närproducerat finns in­te. Det är upp till den som pro­du­ce­rar el­ler säl­jer pro­duk­ten att de­fi­ni­e­ra det. Mark­nads­dom­sto­len har i ett ären­de dock sla­git fast att en va­ra som till­ver­kas i en fa­brik och se­dan säljs över he­la Sve­ri­ge in­te får kal­las när­pro­du­ce­rad. Bon­dens egen mark­nad har satt en gräns vid 25 mil mel­lan pro­du­cent och kon­su­ment.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.