Bil­brän­der, döds­o­lyc­ka och dro­ga­de fö­ra­re

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - NYHETER -

DOKTOR WESTERLUNDS GA­TA, EN­KÖ­PING Ons­dag 17 ok­to­ber Kloc­kan 23.00

Ska­de­gö­rel­se. Vid 23-ti­den på ons­da­gen upp­täck­tes det att fle­ra bi­lar stod i brand på Doktor Westerlunds ga­ta. Nå­gon har tänt på två styc­ken bi­lar och el­den har se­dan spri­dit sig till yt­ter­li­ga­re tre bi­lar. Plat­sen spär­ra­des av för tek­nisk un­der­sök­ning. Po­li­sen har haft för­hör med vitt­nen. Det finns än­nu ing­en miss­tänkt.

ROMBERGA, EN­KÖ­PING Ons­dag den 17 ok­to­ber Kloc­kan 23.00

Dro­gratt­fyl­le­ri. Ef­ter kloc­kan 23 på ons­da­gen stop­pa­de po­li­sen en bil på Ge­säll­ga­tan. Fö­ra­ren, en man i 35-års­ål­dern, sak­na­de kör­kort och vi­sa­de tec­ken på att va­ra nar­ko­tikapå­ver­kad. Po­li­sen tog bi­len i be­slag.

EKOLSUND Tors­dag den 18 ok­to­ber Kloc­kan 03.00

Stöld. Vid 03 -ti­den, nat­ten till tors­da­gen, stop­pa­de po­li­sen en bil på läns­väg 263 vid Ekolsund. När po­li­sen sök­te ige­nom bi­len hit­ta­de man bildäck på fäl­gar och driv­me­del, som miss­tänks va­ra stäld­gods. Det fanns även slang­nings­ut­rust­ning i bi­len. Fö­ra­ren, en man i 30-års­ål­dern, och pas­sa­ge­ra­ren, en man i 25-års­ål­dern, an­hölls. De är in­te hem­ma­hö­ran­de i trak­ten.

VARPSUND, HÅ­BO Ons­dag den 17 ok­to­ber Kloc­kan 13.00

Dro­gratt­fyl­le­ri. Vid 13-ti­den på ons­da­gen stop­pa­de po­li­sen en bil på läns­väg 263 vid Varpsund. Fö­ra­ren, en man i 25-års­ål­dern, vi­sa­de tec­ken på att va­ra nar­ko­tikapå­ver­kad. Han fick sitt kör­kort om­hän­der­ta­get.

GRÖNSÖ Ons­dag den 17 ok­to­ber Kloc­kan 14.40

Ar­bets­platso­lyc­ka. På ons­da­gen har en an­ställd klippt grä­set på Grönsö, vält i en slänt och ham­nat i en damm med gräs­klip­pa­ren över sig. Han an­träf­fa­des av­li­den på ef­ter­mid­da­gen. Man­nen var i 60-års­ål­dern. Gräs­klip­pa­ren har ta­gits i be­slag för tek­nisk un­der­sök­ning. An­hö­ri­ga är un­der­rät­ta­de om olyc­kan.

FJÄRDHUNDRA Tors­dag 18 ok­to­ber

In­brott. På tors­da­gen vid lunch­tid upp­täck­te man att det va­rit in­brott i ett fri­tids­hus i Sim­tu­na Gad­de­bo. En okänd gär­nings­man har bru­tit upp dör­ren och bland an­nat ta­git med sig en da­tor och guld­fö­re­mål. Plat­sen spär­ra­des av för tek­nisk un­der­sök­ning.

BÅLS­TA Mån­dag 15 ok­to­ber

Ska­de­gö­rel­se. På mån­da­gen upp­täck­tes ska­de­gö­rel­se på en bil som stått par­ke­rad vid Ka­nal­vä­gen i Båls­ta. Bi­lens bak­re föns­terru­ta är tra­sig.

BÅLS­TA Tors­dag 18 ok­to­ber

Stöld. Nå­gon gång mel­lan 10.00 och 16.54 på tors­da­gen ha det för­svun­nit en cy­kel från pen­del­tågs­sta­tio­nen i Båls­ta. Det är en vit dam­cy­kel av mär­ket Monark.

CEN­TRA­LA EN­KÖ­PING Fre­dag 19 ok­to­ber Kloc­kan 18.00

Ska­de­gö­rel­se. På fre­da­gen upp­täcks ska­de­gö­rel­se på en bil, par­ke­rad på Sankt Lars­ga­tan. Nå­gon har re­pat bi­len på väns­ter si­da med ett vasst fö­re­mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.