Svensk-ara­bisk trio till tings­hu­set

Trio Sa­ma­ra har fun­nits i tio år och har, med sin bland­ning av ori­en­ta­lisk och nor­disk mu­sik, en tro­gen publik. Den 8 no­vem­ber upp­trä­der tri­on i En­kö­ping.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping - Erik Hjärtberg

Sa­naa Mous­sa, känd sång­ers­ka i arab­värl­den, och and­ra mu­si­ker är med på re­san till En­kö­ping.

Pro­jek­tet med helt ny­kom­po­ne­rad mu­sik tur­ne­ra­de i Mel­la­nöstern i vå­ras. Ge­nom att bju­da in Sa­naa Mous­sa (sång) och Yous­sef Hbeisch (slag­verk) från Pa­les­ti­na och La­ri­sa Ljung­kro­na (drag­spel) från Gö­te­borg har Trio Sa­ma­ra ska­pat en bre­da­re mu­si­ka­lisk platt­form.

Ori­en­ten mö­ter Nor­den

Pas­sio­nen för den tra­di­tio­nel­la folk­mu­si­ken är ge­men­sam­ma ut­gångs­punk­ten. Med en bland­ning av ori­en­ta­lisk och nor­disk mu­sik möts mu­si­ker­na i sin läng­tan ef­ter ett hem­land, som rym­mer al­la for­mer av kul­tu­rel­la skill­na­der och ut­tryck.

In­tres­set för ”Lon­ging for My Ho­me­land” var stort i Mel­la­nöstern, myc­ket tack va­re sång­ers­kan Sa­naa Mous­sa, som är eta­ble­rad och väl­känd i arab­värl­den, med över fem­ti­o­tu­sen föl­ja­re på Fa­ce­book.

– Sa­naa Mous­sas sång och mu­sik byg­ger på kvin­nors folk­lo­re och tra­di­tio­ner, sä­ger Ah­mad Al-Kha­tib, som även han är ett känt namn som oud-spe­la­re i Pa­les­ti­na och i Sve­ri­ge. Till­sam­mans med Sten Käll­man och Ste­fan Bergman grun­da­de Ah­mad Al-Kha­tib Trio Sa­ma­ra.

Mu­si­ker­na i ”Lon­ging for My Ho­me­land”, som spe­la­de för en­tu­si­as­tisk publik på plat­ser som Bet­le­hem, Hai­fa, Je­ru­sa­lem och Am­man, ser fram emot tur­nén i Sve­ri­ge.

Ett hem via kons­ten

– Det ska bli spän­nan­de och se vil­ken re­spons vår nya mu­sik får i Gö­te­borg, Troll­hät­tan, Ud­de­val­la och de and­ra stä­der­na vi spe­lar i, sä­ger Ah­mad al Kha­tib.

Kon­ser­ten vill ge bil­den av att en an­nan värld är möj­lig, via kons­ten och kul­tu­ren kan vi hit­ta ett hem.

FOTO: PRESSBILD

FOLKLIG. Sa­naa Mous­sa upp­trä­der med Trio Sa­ma­ra och gör svensk-ara­bisk folk­mu­sik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.