Knark på bo­en­de för miss­bru­ka­re

Hor­nö är ett stat­ligt hem i En­kö­ping för tvångs­vård av miss­bru­ka­re. Per­so­nal vitt­nar om att det är van­ligt att dro­ger fö­re­kom­mer på så­da­na hem. – Det är väl­digt van­ligt att dro­ger kom­mer in, sä­ger Mikael Berg­kvist, fac­ket Se­ko.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Erik Hjärtberg

Hor­nö är ett stat­ligt hem i En­kö­ping för tvångs­vård av miss­bru­ka­re. Per­so­nal vitt­nar om att det är van­ligt att dro­ger fö­re­kom­mer in­ne på så­da­na hem.

EN­KÖ­PING Tv-pro­gram­met ”Upp­drag gransk­ning” be­rät­ta­de ny­li­gen det fö­re­kom­mer mäng­der av dro­ger in­ne på stat­li­ga hem för tvångs­vård av drog­miss­bru­ka­re. Ett så­dant hem är Hor­nö LVM-hem i En­kö­ping.

En av an­led­ning­ar­na till att dro­ger kan kom­ma in på hem­men är att det fö­re­kom­mer otillåt­na re­la­tio­ner mel­lan an­ställd per­so­nal och per­so­ner som vår­das un­der tvång.

Hor­nö är ett hem där en­dast män vår­das. Klas Are­nan­der är verk­sam­hets­om­rå­desskydds­om­bud för al­la Sve­ri­ges el­va LVM-hem. Han be­rät­tar i ”Upp­drag gransk­ning” att un­der de 18 år han ar­be­tat på Hor­nö har 21 kvinn­li­ga an­ställ­da in­lett re­la­tio­ner med kli­en­ter. När Ena-Hå­bo­tid­ning­en kon­tak­tar Klas Are­nan­der vill han hell­re att fac­kets klub­bord­fö­ran­de ut­ta­lar sig om si­tu­a­tio­nen.

Be­grän­sa­de re­sur­ser

Mikael Berg­kvist bor ut­an­för Grill­by och är ord­fö­ran­de för fac­ket Se­kos klubb för an­ställ­da in­om Sta­tens in­sti­tu­tions­sty­rel­se, Sis, som dri­ver hem­men för tvångs­vård av drog­miss­bru­ka­re.

Mikael Berg­kvist be­kräf­tar att det är van­ligt med dro­ger in­ne på Sis-hem. Han me­nar att det­ta be­ror på att per­so­na­len

Vi har fan­tas­tiskt duk­tig per­so­nal, men det är in­te ett en­kelt jobb

har be­grän­sa­de re­sur­ser. De bo­en­de på Sis-hem­men är of­ta sam­ma kli­en­ter som i and­ra sam­man­hang han­te­ras av kri­mi­nal­vår­da­re.

– Men vi är in­te kri­mi­nal­vår­da­re, vi har in­te sam­ma re­sur­ser, sä­ger han.

Fac­ket me­nar att Sis, istäl­let för att vara en plats för vård och re­ha­bi­li­te­ring har bli­vit en plats för för­va­ring av män­ni­skor som be­fin­ner sig i en ex­tremt ut­satt si­tu­a­tion och som be­hö­ver pro­fes­sio­nell hjälp.

– Vi har fan­tas­tiskt duk­tig per­so­nal, men det är in­te ett en­kelt jobb, sä­ger Mikael Berg­kvist.

Ste­fan Hell Frö­ding, press­sek­re­te­ra­re på Sis, med­de­lar att myn­dig­he­ten ser myc­ket all­var­ligt på att an­ställ­da har ”otill­bör­li­ga re­la­tio­ner”. Om så­dant kom­mer till kän­ne­dom blir den be­rör­da per­so­na­len all­tid om­pla­ce­rad till att in­te job­ba med kli­en­ter.

Sär­skil­da fö­re­byg­ga­re

Ste­fan Hell Frö­ding med­de­lar ock­så att det un­der året har ut­sett drog­fö­re­byg­ga­re på al­la Sis LVM-hem.

– De har till upp­gift att stop­pa dro­gin­för­sel och att ut­bil­da si­na kol­le­gor i det drog­fö­re­byg­gan­de ar­be­tet, skri­ver han på e-post.

Mikael Berg­kvist me­nar att in­fö­ran­det av drog­fö­re­byg­ga­re in­te kom­mer att fun­ge­ra så länge det in­te till­förs ex­tra re­sur­ser.

– Pap­pers­pro­duk­ter har vi nog av, sä­ger han.

FOTO: SE­KO

KRITISK. Mikael Berg­kvist, klub­bord­fö­ran­de för fac­ket Se­ko på Sta­tens in­sti­tu­tions­sty­rel­se, Sis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.