Om­nia spe­lar te­a­ter

Stjärn­skott är en te­a­ter­grupp där skå­de­spe­lar­na har in­tel­lek­tu­el­la funk­tions­va­ri­a­tio­ner. Den 8 no­vem­ber har te­a­tern pre­miär för pjä­sen ”Cir­kus­brö­der”. – Det känns bra, men li­te spänt, sä­ger Emil Sö­der­berg, skå­de­spe­la­re. Vi job­bar med all­var­li­ga te­man, me

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Erik Hjärtberg

Om­nia är kom­mu­nens verk­sam­het för män­ni­skor med in­tel­lek­tu­el­la funk­tions­va­ri­a­tio­ne r. Om­ni­as egen te­a­ter­grupp he­ter Stjärn­skott. Te­a­ter Stjärn­skott har snart prem i ä r f ö r s i n p j ä s ”Cir­kus­brö­der”.

När Ena-Hå­bo­tid­ning­en är på plats hål­ler grup­pen på att re­pe­te­ra in­led­nings­sce­nen. Hand­ling­en ut­spe­lar sig på en cir­kus där si­tu­a­tio­nen blir ka­o­tisk när cir­kus­di­rek­tö­ren dör ef­ter att ha hal­kat på ett ba­nan­skal. Vem ska ta över cir­ku­sen ef­ter ho­nom? Cir­kusar­tis­ter­na bör­jar brå­ka re­dan om vem som ska läg­ga blom­mor­na på kis­tan.

Om kär­lek och sorg

”Cir­kus­brö­der” är en fö­re­ställ­ning om kär­lek, sorg, ri­va­li­tet och att för­lo­ra sin trygg­het. Vad är egent­li­gen en bra idé? Spe­lar det nå­gon roll om man har en bra idé ifall man än­då in­te kan sam­ar­be­ta.

Pjä­sen in­ne­hål­ler dess­utom myc­ket mu­sik, som skå­de­spe­lar­na spe­lar och sjung­er. Ma­nu­set, mu­si­ken och sång­tex­ter­na har del­ta­gar­na själ­va skri­vit med hjälp av mu­si­kern Max Kinn­bo och dra­ma­pe­da­go­gen Ju­lia T. Sta­de.

– Vi job­bar med all­var­li­ga te­man, men på ett hu­mo­ris­tiskt sätt, sä­ger Ju­lia T. Sta­de.

Ar­be­tet med pjä­sen har på­gått se­dan ja­nu­a­ri. Skå­de­spe­lar­na har själ­va fått be­stäm­ma vil­ka roll­fi­gu­rer de ska ge­stal­ta, se­dan har de fått im­pro­vi­se­ra fram be­rät­tel­ser.

– Det vi har gil­lat i im­pro­vi­sa­tio­ner­na har vi ta­git med. Se­dan har vi dis­ku­te­rat hur vi ska ska­pa en röd tråd, sä­ger Ju­lia T. Sta­de, dra­ma­pe­da­gog.

Myc­ket sång och mu­sik

På lik­nan­de sätt har det gått till när mu­si­ken har ska­pats. Man har dis­ku­te­rat vil­ken sorts mu­sik som pas­sar till oli­ka sin­nes­stäm­ning­ar och pro­vat oli­ka in­stru­ment.

– Och vi sjung­er näs­tan al­li­ho­pa, sä­ger Max Kinn­bo, som an­sva­rar för mu­sik och tek­nik un­der fö­re­ställ­ning­en.

Om­nia har en egen atel­jé där man har ska­pat scen­klä­der­na och sce­no­gra­fin till pjä­sen. Un­der re­pe­ti­tio­nen har al­la in­te full scen­kläd­sel och smin­ket, som så klart är vik­tigt i cir­kus­sam­man­hang, sak­nas än så länge.

Skräm­man­de clown

Ni­co­li­na Ala­mi­ek­ko­ja, 29 år, gör rol­len som clow­nen Bluf­fo. Hon har hål­lit på med te­a­ter se­dan 2013.

– Min roll är otäck, jag är en otäck clown som al­la är räd­da för, sä­ger hon.

Pjä­sens två hu­vud­rol­ler är brö­der­na Fri­tiof och Su­ne som ham­nar i kon­flikt om vem som ska få är­va cir­ku­sen ef­ter den dö­de cir­kus­di­rek­tö­ren.

Få bil­jet­ter kvar

Jens Hall­berg, 29 år, gör rol­len som bro­dern Fri­tiof. Han har äg­nat sig åt te­a­ter se­dan 2011.

– Någ­ra re­pli­ker är li­te svå­ra, sä­ger han.

Emil Sö­der­berg, 26 år, gör rol­len som bro­dern Su­ne. Han har hål­lit på med te­a­ter se­dan 2013. In­för pre­miä­ren känns det nu bra men li­te spänt.

Det kom­mer att hål­las fem fö­re­ställ­ning­ar av ”Cir­kus­brö­der”. In­tres­set är stort och det finns i skri­van­de stund en­dast ett få­tal bil­jet­ter kvar.

FOTO: ERIK HJÄRTBERG

HU­VUD­ROL­LER. Jens Hall­berg och Emil Sö­der­berg spe­lar brö­der­na Fri­tiof och Su­ne i pjä­sen ”Cir­kus­brö­der”.

FOTO: ERIK HJÄRTBERG

FÄRGSTARKA. Jes­si­ca Löv­stad, Ni­co­li­na Ala­mi­ek­ko­ja och Vik­tor Weng­ström.

DRAMATIK. Cir­kusar­tis­ter­na brå­kar om vem som ska få läg­ga blom­mor­na på den dö­de cir­kus­di­rek­tö­rens kis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.