El­dig fö­re­läs­ning om En­kö­pings histo­ria

Romsk jazz­mu­sik kom­mer publi­ken att få hö­ra när grup­pen Whatclub upp­trä­der på Väs­ter­leds­kyr­kans café den 11 no­vem­ber.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Erik Hjärtberg

Djan­go Re­in­hardt var en le­gen­da­risk gi­tar­rist och stil­bil­da­re in­om vad som bru­ka­de kal­las ”jazz ma­nouche” el­ler ”gypsy jazz”, en bland­ning av ame­ri­kansk jazz, frans­ka schla­gers och mu­sett­val­ser samt tra­di­tio­nell romsk folk­mu­sik. Se­nas­te stjärn­skot­tet in­om gen­ren är Whatclub från Ma­ri­e­hamn på Åland, som spe­lar ”gypsy swing, la­tin groo­ves and beyond”.

Ban­det, som i år fi­rar sitt 10-års­ju­bi­le­um, be­står av gi­tar­ris­ter­na Ri­chard Pal­mer och Jochum Jus­lin, vi­o­li­nis­ten Andre­as Nyberg och kontra­ba­sis­ten Kjell Dahl.

Djan­go Re­in­hardt lev­de åren 1910–53 och var en bel­gisk-fransk jazz­gi­tar­rist. Han var av romsk släkt och helt själv­lärd på sitt in­stru­ment. Trots att han ef­ter en olycka 1928 en­dast kun­de an­vän­da tre av grepp­han­dens fing­rar eta­ble­ra­de han sig som en av jaz­zens mest vir­tu­o­sa och stil­bildan­de gi­tar­ris­ter, och han fram­träd­de med sto­ra jazz­namn som Co­le­man Hawkins och Du­ke El­ling­ton.

Till­sam­mans med vi­o­li­nis­ten Stép­ha­ne Grap­pel­li grun­da­de han 1934 Frans­ka hot­kvin­tet­ten.

Bland Re­in­hard­ts kom­po­si­tio­ner märks ”Mi­nor Swing” (1937), ”Nu­a­ges” (1940) och ”Ma­noir de mes rê­ves” (1943).

Ar­ran­gö­rer till Jazzcafé är En­kö­pings mu­sik­klubb. En­kö­pings mu­sik­klubb är en ide­ell för­e­ning som har till upp­gift att främ­ja och spri­da oli­ka for­mer av blues, jazz, rock, vi­sor och världs­mu­sik i oli­ka mil­jö­er och till oli­ka lyss­nar­grup­per.

När­ma­re be­stämt in­ne­bär det att mu­sik­klub­ben ska spri­da kun­skap om sin mu­sik och in­for­me­ra om ak­tu­el­la eve­ne­mang in­om kom­mu­nen. Mu­sik­klub­ben ska ock­så i sam­ar­be­te med oli­ka kom­mu­na­la nämn­der och or­ga­ni­sa­tio­ner ar­ran­ge­ra kon­ser­ter med väl­kän­da mu­si­ker och grup­per, samt ge lo­ka­la mu­si­ker möj­lig­het att upp­trä­da fram­för publik. Vi­da­re ska för­e­ning­en, i sam­ver­kan med kom­mu­na­la mu­sik- och dans­sko­lan, ar­ran­ge­ra ”works­hops” med duk­ti­ga ar­tis­ter.

FOTO: MARCUS BOMAN

ROMJAZZ. Jazz med roms­ka in­flu­en­ser, spe­lar Åländs­ka Whatclub.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.