Po­li­ti­ker fick pris i mun

Hem­tjänst­fö­re­ta­get Al­las Vård & Om­sorg skaf­far nya lo­ka­ler. Stäl­let ska bli en träff­punkt där äld­re kan äta och um­gås till­sam­mans. – Många är en­sam­ma, sä­ger El­vir Bla­ze­vic.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Erik Hjärtberg

EN­KÖ­PING Hem­tjänst­fö­re­ta­get Al­las Vård & Om­sorg har 47 an­ställ­da och un­ge­fär 90 kun­der.

Verk­sam­he­ten ökar he­la ti­den och fö­re­ta­get räk­nar där­för med att ha 100 an­ställ­da in­om tre år.

– Det är med den tak­ten vi har växt hit­tills, sä­ger El­vir Bla­ze­vic, fö­re­ta­gets vd.

El­vir Bla­ze­vic dri­ver fö­re­ta­get till­sam­mans med sin fru Mu­ri­sa Bla­ze­vic, som är verk­sam­hets­chef.

Fö­re­ta­gets se­nas­te sats­ning är nya lo­ka­ler i Het­te­marks­hu­set. Lo­ka­ler­na an­vänds i skri­van­de stund av Bring och har ti­di­ga­re hyst en mat­bu­tik. Den 1 no­vem­ber bör­jar lo­ka­ler­na byg­gas om och den 1 april näs­ta år pla­ne­rar Al­las Vård & Om­sorg att ha in­vig­ning av sin verk­sam­het.

De nya lo­ka­ler­na ska bli en träff­punkt för de män­ni­skor som an­vän­der sig att fö­re­ta­gets hem­tjänst. De äld­re ska där kun­na äta till­sam­mans och ha and­ra ak­ti­vi­te­ter där de kan um­gås.

– Det ska fin­nas möj­lig­het till ak­ti­vi­te­ter och so­ci­al sam­va­ro, sä­ger El­vir Bla­ze­vic.

Tan­ken är att det ska kun­na er­bju­das allt från vin­prov­ning till mu­sik.

– En­sam­he­ten är stor bland de äld­re, sä­ger El­vir Bla­ze­vic.

FOTO: ERIK HJÄRTBERG

LO­KAL. Mu­ri­sa Bla­ze­vic och El­vir Bla­ze­vic vid den nya lo­ka­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.