Ar­ki­tekt­täv­ling ska få My­ran­om­rå­det att myll­ra

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping - Erik Hjärtberg

En­kö­pings kom­mun ska del­ta i ar­ki­tekt­täv­ling­en Eu­ro­pan 15. Tan­ken är att få in för­slag om hur My­ran­om­rå­det kan ut­veck­las.

– Vi vill ska­pa ett at­trak­tivt om­rå­de som häng­er ihop, sä­ger Cis­si Lööv, nä­rings­livs­chef.

My­ran­om­rå­det kanske många as­so­ci­e­rar till Ica Maxi och nu­me­ra även Mio. Det som kom­mu­nen syf­tar på är he­la om­rå­det mel­lan järn­vägs­sta­tio­nen och E18. Tan­ken är att om­rå­det i fram­ti­den ut­veck­las till att bli at­trak­tivt för han­del, små­in­du­stri­er och and­ra fö­re­tag.

– Många är oroliga för att det blir ett ex­ternt han­dels­cent­rum och att cent­rum dör. Men vi vill att de som bor i sta­den får ett kom­plett ut­bud av va­ror och tjäns­ter så att de in­te be­hö­ver åka till ex­em­pel­vis Barkar­by, sä­ger Cis­si Lööv, nä­rings­livs­chef i kom­mu­nen.

En­kö­pings kom­mun har an­mält My­ran till värl­dens störs­ta ar­ki­tekt­täv­ling Eu­ro-

pan 15 och bli­vit an­tag­na till­sam­mans med ett an­tal and­ra stä­der i Sve­ri­ge och Eu­ro­pa.

För unga ar­ki­tek­ter

Täv­ling­en är för unga ar­ki­tek­ter upp till 40 år och hand­lar om att om­vand­la in­du­stri-, verk­sam­hets- och hamn­om­rå­den till nya le­van­de stads­de­lar. Syf­tet är att få in­no­va­ti­va för­slag kring ut­form­ning av he­la om­rå­det med lös­ning­ar för bland an­nat in­fra­struk­tur, vägar och dag­vat­ten­han­te­ring.

Kom­mu­nen me­nar att det­ta kom­mer att le­da till upp­märk­sam­het bå­de na­tio­nellt och på eu­ro­pe­isk ni­vå vil­ket be­ty­der myc­ket för att loc­ka in­tres­sen­ter och sam­ar­bets­part­ners. Det­ta ska gö­ra En­kö­ping at­trak­tivt för så­väl in­vå­na­re, be­sö­ka­re och fö­re­ta­gen som ver­kar här.

Vill ha öns­ke­mål

För att det ska kom­ma in bra för­slag i ar­ki­tekt­täv­ling­en krävs det dock att det finns en tyd­lig för­frå­gan om vad kom­mu­nen vill gö­ra med om­rå­det, vad de män­ni­skor som finns i om­rå­det har för öns­ke­mål.

– Det är in­te spi­kat. Vi är ba­ra på ver­sion 0,5, sä­ger Do­ma­goj Lo­vas, stads­ar­ki­tekt.

Nå­got som ef­ter­frå­gas är bätt­re lös­ning­ar för bil­tra­fi­ken. Det är i dags­lä­get of­ta bil­kö­er un­der rus­nings­tid.

Pro­jek­tet med att för­änd­ra My­ran ska ha ett lång­sik­tigt per­spek­tiv och det mås­te även tas med i be­räk­ning­ar­na att vå­ra kon­sum­tions­va­nor kan kom­ma att änd­ras i fram­ti­den.

FOTO: ERIK HJÄRTBERG

FLITIGA. Do­ma­goj Lo­vas, stads­ar­ki­tekt och Cis­si Lööv, nä­rings­livs­chef.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.