Fö­re­drag: Så gick det till när hal­va En­kö­ping brann

I au­gusti 1799 öde­la­des he­la cen­tra­la En­kö­ping i en brand. Om det­ta be­rät­tar Bernt Lundh i ett fö­re­drag den 8 no­vem­ber på Wes­terlunds­ka går­den.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping - Erik Hjärtberg

EN­KÖ­PING Syd­väst­ra Upp­lands Kul­tur­hi­sto­ris­ka för­e­ning an­ord­nar ett fö­re­drag med ru­bri­ken ”Den öde­läg­gan­de bran­den i En­kö­ping år 1799”. Det är Bernt Lundh som be­rät­tar om stads­bran­den i En­kö­ping. Han re­do­gör för vad som hän­de och hur bor­gar­na lyc­ka­des åter­upp­byg­ga sin stad.

Kloc­kan 4 på mor­go­nen den 23 au­gusti 1799 bör­ja­de bran­den i ett ut­hus vid hör­net mel­lan Sand­ga­tan och Eriks­ga­tan. Ut­hu­set hyr­des av en 38-årig man som bod­de där med hust­ru och barn.

Brän­de ner he­la cent­rum

Vin­den var syd­lig och el­den spred sig snabbt längs Eriks­ga­tan och brän­de ner he­la den cen­tra­la de­len av sta­den runt tor­get. Man­nen som bod­de i ut­hu­set miss­tänk­tes för att ha an­lagt bran­den, men då ing­et kun­de be­vi­sas böt­fäll­des han ba­ra för att in­te i tid ha lar­mat om bran­den.

Helt öde­la­des 67 fas­tig­he­ter i den lil­la sta­den och fle­ra ska­da­des. Drygt 400 per­so­ner blev bo­stads­lö­sa, mer än en tred­je­del av sta­dens 1140 in­vå­na­re.

De bo­stads­lö­sa fick tak över hu­vu­det ge­nom att de bo­en­de i stads­de­len Back­ro­ten, i nord­öst­ra de­len av sta­den, träng­de ihop sig för att ge plats åt de nöd­ställ­da.

En om­fat­tan­de hjälp­verk­sam­het sat­te i gång i Sve­ri­ge och Fin­land. Bland an­nat an­ord­na­de Mu­si­ka­lis­ka aka­de­min en stöd­kon­sert.

Ef­ter bran­den fanns det möj­lig­het att ska­pa en mo­dern stad präg­lad av rät­lin­jig­het, lik­for­mig­het och rymd.

ELDIGT. År 1799 brann he­la cen­tra­la En­kö­ping. Det­ta är äm­net för ett fö­re­drag på Wes­terlunds­ka går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.