Konst­närsmö­te med dryck, ost och bröd

Konst­nä­rer­na Eli­sa­beth Öd­mann och Da­ga Wen­ner­ström kom­mer den 8 no­vem­ber till tings­hu­set. De ska då be­rät­ta om vad som in­spi­re­rar dem i sitt konst­när­skap.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping - Erik Hjärtberg

EN­KÖ­PING De två konst­nä­rer­na Eli­sa­beth Öd­mann och Da­ga Wen­ner­ström har se­dan den 27 ok­to­ber en ge­men­sam ut­ställ­ning hos En­kö­pings konst­för­e­ning i det gam­la tings­hu­set. Den 8 no­vem­ber finns de bå­da må­lar­na på plats för att be­rät­ta om vad som in­spi­re­rar dem i sitt konst­när­skap.

Be­sö­kar­na kom­mer ut­ö­ver kons­ten även att avnju­ta dryck, ost och bröd.

Eli­sa­beth Öd­mann har i en ti­di­ga­re pre­sen­ta­tion be­rät­tat att hen­nes in­spi­ra­tion kom­mer från oli­ka håll: frag­ment, dröm­mar, min­nen och na­tu­ren. Hon sam­lar in­tryck och skis­ser som se­dan sätts ihop till eg­na värl­dar som kanske lik­nar and­ras värl­dar?

Ett sö­kan­de

Eli­sa­beth Öd­mann ser bild­ska­pan­de som ett sö­kan­de i det okän­da och kän­da. Vis­sa bil­der är teck­na­de med in­slag av må­le­ri, fle­ra bil­der är må­la­de med in­slag av teck­ning och någ­ra bil­der är torr­nå­lar.

Da­ga Wen­ner­ström har i en pre­sen­ta­tion be­rät­tat att ett slags verk­lig­het el­ler en mo­dell byggs upp av di­ver­se ”re­a­dy ma­des”. Se­dan må­lar el­ler teck­nar hon in­för den­na ska­pel­se. Sam­man­ställ­ning­ar­na av fö­re­mål föl­jer hen­nes in­re as­so­ci­a­tio­ner med en hu­mo­ris­tisk knorr.

Det blir en krock mel­lan en stu­die av verk­lig­he­tens fy­sis­ka på­tag­lig­het och det in­re li­vets slum­ran­de ga­len­skap. Hjär­nans spratt och as­so­ci­a­tio­ner är oänd­li­ga.

Eli­sa­beth Öd­mann och Da­ga Wen­ner­ström är kam­ra­ter se­dan konst­sko­le­ti­den.

FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

KONSTPLATS. Mö­te med konst­nä­rer an­ord­nas i tings­hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.