Fot­bolls­spe­la­re miss­tänkt för kniv­dåd

En En­kö­pings­bo i 20-års­ål­dern är häk­tad för ett kniv­dåd på en natt­klubb i Väs­terås. Man­nen är känd in­om fot­bol­len i En­kö­ping.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Erik Hjärtberg

Det är en per­son som blev kniv­sku­ren in­ne på Publik.

Nat­ten till lör­da­gen den 27 ok­to­ber in­träf­fa­de ett kniv­dåd på natt­klub­ben Publik i Väs­terås. En man ska av okänd an­led­ning ha över­fal­lit en an­nan man i vim­let av män­ni­skor på klub­ben, och kniv­sku­rit ho­nom svårt.

– Det är en per­son som blev kniv­sku­ren in­ne på Publik och det blir tu­multar­tat in­ne på natt­klub­ben i sam­band med det­ta, sa kam­mar­å­kla­ga­re Jer­ry Ram­berg till tid­ning­en VLT.

Den 31 ok­to­ber häk­ta­des en En­kö­pings­bo miss­tänkt för då­det. Brotts­ru­bri­ce­ring­en är för­sök till mord.

En­kö­pings­bon som miss­tänks för då­det är i 20-års­ål­dern. Han är känd in­om den lo­ka­la fot­bol­len i En­kö­ping och har spe­lat med fle­ra klub­bar i kom­mu­nen.

Åkla­ga­ren har fram­fört att off­ret har pe­kat ut En­kö­pings­bon som gär­nings­man och fle­ra vitt­nen har sett att de två män­nen ska ha brå­kat med varand­ra.

Ne­kar och över­kla­gar

En­kö­pings­bon själv ne­kar till an­kla­gel­sen och har med hjälp av sin ad­vo­kat valt att över­kla­ga häkt­ning­en till Svea hov­rätt.

Som mo­ti­ve­ring för över­kla­gan­det skri­ver En­kö­pings­bons ad­vo­kat att ing­et av de hör­da vitt­ne­na har be­kräf­tat off­rets upp­gif­ter om att det är En­kö­pings­bon som ut­de­lar någ­ra kniv­hugg.

An­ta­let vitt­nen ska va­ra ett tju­go­tal, varav tre fanns i di­rekt an­slut­ning till hän­del­sen.

En­ligt över­kla­gan finns det ing­en kon­kret be­vis­ning som bin­der En­kö­pings­bon till gär­ning­en. Det finns ing­en kniv på­träf­fad, det finns inga klä­der el­ler öv­ri­ga be­slag som på tek­nisk väg kan bin­da En­kö­pings­bon till gär­ning­en. Han greps på sitt ar­be­te söndagen ef­ter då­det och upp­vi­sa­de inga ska­dor som tyd­de på att han va­rit in­blan­dad i ett bråk med en kniv.

Ad­vo­ka­ten är ock­så kri­tisk till att åkla­ga­ren en­bart har re­do­vi­sat en sam­man­fatt­ning av ut­red­ning­en. Det in­ne­bär att dom­sto­len och för­sva­ret in­te kan gö­ra nå­gon egent­lig kon­troll av de på­ståd­da upp­gif­ter­na, till ex­em­pel vad vitt­ne­na el­ler off­ret upp­gett om det på­ståd­da brå­ket, el­ler upp­gif­ter som kan på­ver­ka vär­det av de­ras iakt­ta­gel­ser, till ex­em­pel om nå­gon av vitt­ne­na va­rit be­ru­sad.

”Av ett tju­go­tal vitt­nes­mål har var­ken för­sva­ret el­ler dom­sto­len fått ta del av nå­got alls. Det är av sär­skild vikt att det finns ett ge­di­get un­der­lag och en god ut­red­ning till stöd för ett fri­hets­be­rö­van­de när det gäl­ler an­kla­gel­ser av all­var­lig art”, står det i över­kla­gan.

En­ligt VLT var ti­di­ga­re en 16-årig poj­ke an­hål­len miss­tänkt för kniv­då­det. Han ska nu ha släppts på fri fot.

FO­TO: MOSTPHOTOS

HÄK­TAD. En fot­bolls­spe­la­re bo­en­de i En­kö­ping är häk­tad för mord­för­sök i Väs­terås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.