Fort­sat­ta svå­rig­he­ter i lant­bru­ket

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Erik Hjärtberg

Som­ma­rens tor­ka har som vän­tat lett till säm­re skör­dar. Nu föl­jer svå­ra år för att få ord­ning på eko­no­min.

– Det här året blev ex­tremt, sä­ger Lars-Erik Wärn, lant­bru­ka­re på Bo­da gård.

Det var­ma vär­det och tor­kan har som vän­tat lett till säm­re skör­dar. Säm­re skör­dar har i sin tur lett till mins­kad lön­sam­het även för mjölk- och kött­pro­duk­tion. Det vi­sar rap­por­ten ”Lant­bru­kets Lön­sam­het” från LRF Kon­sult.

Spann­måls­skör­dar­na be­räk­nas va­ra 30–70 pro­cent läg­re än nor­malt och till­gång­en på grov­fo­der är osä­ker.

Långa vän­te­ti­der

Lant­bru­kar­na mins­kar an­ta­let bo­skap på grund av den då­li­ga till­gång­en på fo­der, vil­ket le­der till långa vän­te­ti­der vid slakt. De då­li­ga skör­dar­na gör att Sve­ri­ge mås­te im­por­te­ra spann­mål.

LRF Kon­sult me­nar att

även som­ma­rens grill­för­bud kan ha gjort att ef­ter­frå­gan mins­ka­de på svenskt griskött.

En av de bön­der som drab­bats av tor­kan är Lars-Erik Wärn på Bo­da gård norr om En­kö­ping. Går­den har od­ling­ar på 210 hek­tar spann­mål och vall, samt in­ac­kor­de­ring av ett ti­o­tal häs­tar. LarsErik Wärn ar­be­tar även på and­ra går­dar vin­ter­tid för att få in ex­tra in­koms­ter.

– Nu får det bli någ­ra år ut­an in­ve­ste­ring­ar för att kom­ma ifatt. Det tar någ­ra år att kom­ma ifatt, även om det blir nor­malskörd, sä­ger LarsErik Wärn.

Trots att går­den i år har an­vänt dub­belt så stor are­al för vall har man in­te kom­mit upp i den ni­vå som man bru­kar. När det gäl­ler hav­ren har skör­den va­rit 40 pro­cent av det nor­ma­la, malt 50 pro­cent och höst­ve­tet 70 pro­cent av nor­mal skörd.

Tving­as lå­na

Vis­sa lant­bru­ka­re har nu tving­ats ta bank­lån för att kla­ra sig eko­no­miskt ef­ter al­la pro­blem i och med tor­kan. Lars-Erik Wärn hör dock in­te till dem.

– Jag räk­nar med att vi in­te be­hö­ver lå­na mer. Det är jag glad för. Visst har vi vis­sa ma­skin­lån, men vi är in­te skuld­sat­ta upp över öro­nen, sä­ger han.

Nu hand­lar det om att job­ba på för att kun­na åter­få ett över­skott i verk­sam­he­ten ef­ter att la­dor­na har tömts un­der som­ma­ren.

– Men blir det då­ligt näs­ta år då kan det bli kon­kur­ser, sä­ger Lars-Erik Wärn.

FO­TO: ERIK HJÄRTBERG

LANT­BRU­KA­RE. Lars-Erik Wärn på Bo­da gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.