ANDEVÄRLDEN ÄR DE­RAS AFFÄRSIDÉ

Ma­ri­ta Väp­ne­falk och dot­tern De­ni­se Rod­he er­bju­der hjälp med hem­sök­ta hus.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Erik Hjärtberg

”Ibland kanske du mär­ker av att allt in­te rik­tigt är som det ska i ditt hem?

Du kanske hör ljud, sa­ker flyt­tar på sig, elekt­ro­nik­pry­lar ver­kar ha fått eget liv och star­tar/slår på/av sig själ­va etc. Kanske hör du ljud, kän­ner dig iakt­ta­gen el­ler kän­ner av tem­pe­ra­tur­för­änd­ring­ar? El­ler blir du of­ta väckt på nät­ter­na? Då är det andevärlden som är i far­ten.”

Så skri­ver An­de­tol­ken på sin hem­si­da an­gå­en­de tjäns­ten husre­ning, som in­ne­bär hjälp med att få bort an­dar från ett hus. Verk­sam­he­ten drivs av Ma­ri­ta Väp­ne­falk och dot­tern De­ni­se Rod­he. An­de­tol­ken är än så länge ing­et eget fö­re­tag ut­an be­drivs for­mellt in­om De­ni­ses en­skil­da fir­ma.

Ma­ri­ta Väp­ne­falk be­rät­tar om en så­dan husre­ning som du­on har ge­nom­fört. Det rör­de sig då om en ung fa­milj som ha­de flyt­tat in i ett gam­malt hus som ny­li­gen ha­de re­no­ve­rats.

Kän­de obe­hag i kö­ket

Mo­dern i fa­mil­jen kän­de obe­hag när hon vis­ta­des i kö­ket och bar­nen kun­de ald­rig so­va en hel natt i hu­set. När Ma­ri­ta Väp­ne­falk kom till hu­set upp­täck­te hon en an­de, en gam­mal tant, som fanns i kö­ket.

– Hon var rik­tigt upp­rörd, sä­ger Ma­ri­ta Väp­ne­falk.

När Ma­ri­ta och De­ni­se pra­ta­de med an­den ska det ha vi­sat sig att den gam­la da­men var upp­rörd för att man ha­de gjort om hen­nes kök. De lyc­ka­des till slut över­ty­ga an­den om att läm­na hu­set.

– Vi pra­ta­de över an­den till lju­set, ”där är di­na nä­ra och kä­ra”, sä­ger Ma­ri­ta Väp­ne­falk.

Ef­ter det­ta ska fa­mil­jen som bod­de i hu­set ha mått bätt­re och pro­ble­men för­svun­nit.

Sä­ger in­te spö­ken

Ma­ri­ta och De­ni­se an­vän­der själ­va in­te or­det spö­ken. An­dar som stäl­ler till be­svär för män­ni­skor är dö­da män­ni­skor som stan­nar kvar på den plats de lev­de och in­te har kom­mit in i ”lju­set”.

– Det som i dag­ligt tal kal­las att kom­ma till him­len, sä­ger Ma­ri­ta Väp­ne­falk.

Hen­rik Kan­bjer är kon­su­ment­väg­le­da­re i En­kö­pings kom­mun. Han har svårt att kom­men­te­ra en kon­su­ment­tjänst av det här sla­get.

– Jag vet är­ligt ta­lat in­te vad jag ska sva­ra, sä­ger han.

Ing­et olag­ligt

Kon­su­ment­väg­le­da­rens roll är att hjäl­pa till med in­for­ma­tion om va­ror och tjäns­ter och de la­gar som finns in­om om­rå­det. Hen­rik Kan­bjer an­ser in­te att tjäns­ten husre­ning stri­der mot la­gen.

– Det fal­ler in i nå­gon form av grå­zon. Det är upp till var och en att ta ställ­ning till vad man vill tro på och in­te, sä­ger han.

Det är dock oklart vad som rent ju­ri­diskt gäl­ler om nå­gon kund skul­le va­ra miss­nöjd med en så­dan här tjänst.

– Det vo­re in­tres­sant. Jag har ald­rig stött på frå­gan, sä­ger Hen­rik Kan­bjer.

Ge­ne­rellt när man som konsument ska kö­pa tjäns­ter av ett fö­re­tag gäl­ler det att lä­sa på i för­väg.

– Så fort man an­li­tar nå­gon ska man all­tid kol­la upp dem. Goog­la, kol­la på Fa­ce­book. Finns det nå­gon form av referens? Man ska all­tid va­ra li­te skep­tisk, sä­ger Hen­rik Kan­bjer.

Jag vet är­ligt ta­lat in­te vad jag ska sva­ra.

FO­TO: ERIK HJÄRTBERG

VERK­TYG. En så kal­lad pe­ka­re av kop­par för att kän­na på en män­niskas au­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.