Kon­su­menträt­ten – hur fun­kar den i andevärlden

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hej Enköping - ERIK HJÄRTBERG Re­por­ter

Den här vec­kan rap­por­te­rar tid­ning­en om fle­ra fö­re­tag och för­e­ning­ar med an­knyt­ning till and­lig­het såsom An­de­tol­ken, San­nings­sö­kar­na och Häl­sans stad. På nä­tet möt­tes det­ta snabbt med kom­men­ta­rer om kvack­sal­ve­ri.

Det finns för­stås inga be­vis för att det ex­i­ste­rar nå­gon an­de­värld, men tid­ning­en rap­por­te­rar ju of­ta om kyrk­li­ga ak­ti­vi­te­ter, trots att det in­te finns någ­ra be­vis för att Gud ex­i­ste­rar.

Sam­ti­digt väc­ker det många frå­gor när man i kom­mer­si­ell verk­sam­het er­bju­der va­ror och tjäns­ter som det är omöj­ligt att be­dö­ma kva­li­te­ten på. Kon­su­ment­tjänst la­gen fö­re­skriv e ratt­nä­ringsid­ka­ren ska ut­fö­ra tjäns­ten fack­mäs­sigt och att ve­der­bö­ran­de med till­bör­lig om­sorg ska till­va­ra­ta kon­su­men­tens in­tres­sen.

Hur kan man be­dö­ma att an­deut­driv­ning be­drivs på ett fack­mäs­sigt sätt? Vem kan av­gö­ra om spö­ke­na verk­li­gen har för­svun­nit från det hem­sök­ta hu­set?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.