Dags att rös­ta fram En­kö­pings Lu­cia

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Erik Hjärtberg

Det har va­rit svårt att hit­ta kan­di­da­ter till En­kö­pings Lu­cia i år.

Nu finns i al­la fall sex kan­di­da­ter som vill ge sitt stöd till det lo­ka­la för­e­nings­li­vet. Det är dags för all­män­he­ten att rös­ta fram en vär­dig vinnare. Det lo­ka­la Lu­ci­a­tå­get i En­kö­ping är ett ar­range­mang med anor. Med un­dan­tag för 2015, då det in­te gick att hit­ta nå­gon ide­ell körle­da­re, har En­kö­ping haft en of­fi­ci­ell Lu­cia var­je år än­da se­dan 1941. Eve­ne­mang­et an­ord­nas av nyk­ter­hets­rö­rel­sen IOGT-NTO i sam­ar­be­te med En­kö­pings-Pos­ten.

Var­je kan­di­dat får väl­ja vil­ken lo­kal för­e­ning el­ler vil­ket väl­gö­ran­de än­da­mål med En­kö­pings­kopp­ling som över­skot­tet från En­kö­pings Lu­cia ska gå till.

Här kan du lä­sa mer om de oli­ka kan­di­da­ter­na och vil­ken verk­sam­het de vill stöd­ja.

4 NICOLE SÖ­DER­STRÖM ALM. En 19-årig kre­a­tiv och spral­lig per­son som job­bar på kom­mu­nen, ex­traknäc­ker på The Qu­een’s Arms och bor med pojk­vän. Jag är in­tres­se­rad av häs­tar, sång, mode och skön­het. Jag stöd­jer En­kö­pings Kon­ståk­nings­klubb för att jag åk­te kon­ståk­ning som li­ten. Det vo­re ro­ligt om fler vil­le tes­ta kon­ståk­ning och det är bra om verk­sam­he­ten kan ut­veck­las.

6 HEDVIG NORDENFORS.Of­tast kre­a­tiv tjej på 17 år. Är en häst­män­ni­ska rakt ige­nom med egen is­lands­häst. Går and­ra året på Wes­terlunds­ka gym­na­si­ets eko­no­mi­pro­gram. Tyc­ker om att va­ra hem­ma och ba­ra ta det lugnt på fritiden. Jag stöd­jer En­kö­pings Kon­ståk­nings­klubb för att kon­ståk­ning fa­sci­ne­rar mig. Du kan ram­la så många gång­er, men än­då stäl­la dig upp och fort­sät­ta igen.

1 AMAN­DA SILÉN.Väl­digt am­bi­tiös, po­si­tiv och spral­lig tjej på 22 år som gil­lar att ut­ma­na mig själv. Jag ar­be­tar som bok­nings­a­gent på Grand Hô­tel i Stock­holm. På fritiden sjung­er jag, hål­ler på med mu­sik och um­gås med fa­milj och vän­ner. Jag stöd­jer Maj­blom­me­för­e­ning­en för att al­la barn ska få va­ra barn. Det är bra att de stöt­tar barn och spri­der gläd­je i de­ras var­dag.

3 IDA ÅGREN.Ener­gi­fylld tjej på 18 år som går tred­je året på sam­hälls­pro­gram­met i Väs­terås. Job­bar som gym­nas­tik­le­da­re i En­kö­ping, tar sång­lek­tio­ner och sjung­er i en en­semb­le på Kul­tur­sko­lan. Jag stöd­jer En­kö­pings SK Gym­nas­tik­för­e­ning för att de stöt­tar barn och ung­do­mars id­rot­tan­de och för att den här väx­an­de spor­ten be­hö­ver för­ut­sätt­ning­ar för att ut­veck­las.

5 LINN JORDAHL.Tjej på 18 år som är gans­ka ga­len och spral­lig när jag är trygg. På fritiden spe­lar jag innebandy, sjung­er kon­stant och är myc­ket med kom­pi­sar och pojk­vän. Går tred­je året på sam­hälls­pro­gram­met i Uppsa­la och job­bar ex­tra på ett se­ni­or­bo­en­de i kö­ket. Jag stöd­jer Tjej­jou­ren Hjärtrud för att al­la ska få chan­sen att pra­ta med nå­gon och in­te kän­na sig en­sam.

2 MOA HYVÖNEN ERIKS­SON.En 17-årig kon­stant sjung­an­de tjej som går and­ra året på este­tis­ka pro­gram­met på Wes­terlunds­ka gym­na­si­et. På fritiden spen­de­rar jag myc­ket tid med min fa­milj och mi­na vän­ner. Jag stöd­jer Tjej­jou­ren Hjärtrud för att tje­jers väl­må­en­de är nå­got som mås­te upp­märk­sam­mas myc­ket mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.