För­fat­ta­re har ljud­klap­par till bar­nen

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Erik Hjärtberg

Hå­kan Mattsson är känd för hård­rocks­ro­ma­nen ”Stay Me­tal”. Han är nu ak­tu­ell med tre ljud­böc­ker för barn.

– Det är en li­te an­nan mål­grupp, med­de­lar han. Hå­kan Matts­sons ro­man ”Stay Me­tal”, som i år kom ut som ljud­bok, in­ne­hål­ler skämt om sprit och sex och skul­le nog av många ses som direkt olämp­lig för barn. Hå­kan Mattsson är nu ak­tu­ell med ljud­böc­ker i en helt an­nan ka­te­go­ri.

Un­der november och december kom­mer tre ljud­böc­ker som rik­tar sig till barn i åld­rar­na 3–8 år. De hand­lar om poj­ken Theo och hans mor­far Mo­fran som upp­le­ver små äventyr till­sam­mans.

– Idén kom för någ­ra år sen när min förs­ta son var runt tre–fy­ra år. Han he­ter Theo och hans låt­sas­mor­far kal­lar vi för Mo­fran. Jag hit­ta­de på sa­gor­na ”li­ve” vid natt­ning­en, sen skrev jag ner dem ef­ter hand. I dag är Theo 9 år men äls­kar fort­fa­ran­de sa­gor­na där han får va­ra hjäl­te, be­rät­tar Hå­kan Mattsson på e-post.

Hå­kan Mattsson har allt­så an­vänt sig av si­na eg­na barn i arbetet med be­rät­tel­ser­na.

– Theo var med och be­stäm­de li­te av hand­ling­en ock­så, när vi spå­na­de fram den un­der många långa natt­ning­ar. Så på sätt och vis är han med­för­fat­ta­re! Nu har jag ju en son till vid namn Thim, och han gil­lar ock­så sa­gor­na, även fast han in­te är med i dem. Fast vi hål­ler fak­tiskt på med två nya sa­gor där bå­da grab­bar­na är med, skri­ver Hå­kan Mattsson.

Hå­kan Mattsson kän­ner in­te till hur van­ligt det är att barn lyss­nar på ljud­böc­ker.

– För kans­ke 4-5 år har det nog över­gått till strea­ma­de sa­gor, via ex­em­pel­vis Sto­ry­tel el­ler via pod­dar. Mi­na eg­na barn har lyss­nat en del på cd­sa­gor ti­di­ga­re men nu hän­der det att vi lyss­nar på barn­böc­ker via strea­ming, skri­ver han.

Förs­ta sa­gan ”Theo och Sjörö­var­mo­fran”, släpps den 12 november. ”Theo och Spök­jägar­mo­fran” den 26 november och ”Theo, Mo­fran och jul­grans­tju­var­na” den 10 december. De finns hos ljud­bokstjäns­ter­na Sto­ry­tel och Nex­to­ry.

FOTO: ERIK HJÄRTBERG

HÖRS. Hå­kan Mattsson är nu ak­tu­ell med ljud­böc­ker för barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.