Lö­pa­re satsar lång­sik­tigt på ma­ra­ton

Lu­kas Se­gersten är Sve­ri­ge­et­ta i ma­ra­ton­löp­ning bland 18-åring­ar. Han stor­sat­sar på SM för att kun­na få en plats i lands­la­get. – Mitt sto­ra mål just nu är Stock­holm ma­ra­ton, sä­ger han.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Text & foto: Erik Hjärtberg

Lu­kas Se­gersten är Sve­ri­ge­et­ta i ma­ra­ton­löp­ning bland 18-åring­ar och tvåa i halv­ma­ra­ton. Hans lång­sik­ti­ga mål är att ta SM-me­dalj som se­ni­or, och där­med få lands­lagsupp­drag till EM, VM och så små­ning­om även os. Må­len för näs­ta år är att del­ta i ma­ra­ton-SM bland se­ni­o­rer och ta en topp tio-pla­ce­ring. Ma­ra­ton-SM hålls i sam­band med Stock­holm ma­ra­ton, den 1 ju­ni 2019.

Pla­ner­na är väl­digt lång­sik­ti­ga. Me­del­ål­dern hos ma­ra­ton­lö­pa­re är hög jäm­fört med and­ra spor­ter. Lu­kas Se­gersten tän­ker att han kom­mer att va­ra som bäst om 12–15 år.

Nu un­der vin­tern är det fort­satt trä­ning men in­te så myc­ket täv­ling­ar för Lu­kas Se­gersten. Möj­li­gen blir det nå­got in­om­huslopp, som är i kor­ta­re di­stan­ser.

– Men det är ing­et jag satsar på, sä­ger han. Att del­ta i täv­ling­ar och trä­nings­lä­ger på and­ra or­ter, el­ler ut­om­lands, kos­tar peng­ar. Lu­kas Se­gersten hop­pas där­för kun­na loc­ka spon­so­rer till sitt spor­tan­de.

Med syf­tet att loc­ka spon­so­rer är han ock­så väl­digt ak­tiv på nä­tet med en blogg där han be­rät­tar om täv­lings­re­sul­tat och trä­ning, samt på Fa­ce­book och Instagram.

– Även skor och klä­der kos­tar, så spon­so­rer skul­le un­der­lät­ta, sä­ger han. Lu­kas Se­gersten är 18 år och går sam­hälls­pro­gram­met på gym­na­si­et. Som in­di­vi­du­ellt val har han äm­net trä­nings­lä­ra, vil­ket ger ho­nom möj­lig­het att trä­na un­der skol­tid. Han bör­jar mån­dag­mor­go­nen med en löprun­da i Gånsta­spå­ret.

– Det är ett skönt sätt att star­ta vec­kan på, sä­ger han.

Lu­kas Se­gersten försöker springa minst 10 mil i vec­kan. Om han har för ont att springa kom­pen­se­rar han det med an­nan trä­ning som att cyk­la el­ler kö­ra rodd­ma­skin.

Lu­kas Se­gersten bör­ja­de springa 2015. Han spe­la­de fot­boll och innebandy och löp­trä­na­de för att för­bätt­ra kon­di­tio­nen.

– Se­dan märk­te jag att jag snabbt blev bätt­re, sä­ger han.

Från hös­ten 2017 val­de Lu­kas Se­gersten att sat­sa just på ma­ra­ton­löp­ning­en. En sak som loc­kar är ge­men­ska­pen med and­ra lö­pa­re vid ett lopp. En an­nan sak är att he­la ti­den mär­ka av fram­ste­gen, bå­de i form av att tit­ta på kloc­kan vid trä­ning­en och att få me­dal­jer vid lopp. – Det är in­te all­tid kul att ge sig ut så här års kloc­kan åt­ta på kväl­len och springa i mör­ker och ky­la. Då krävs det nå­got att mo­ti­ve­ra sig med, sä­ger han. Ef­ter att ha täv­lat för Eskilstu­na en sä­song så är Lu­kas Se­gersten nu till­ba­ka i En­kö­pings All­män­nas Id­rotts­för­e­ning, EAI, som har sin klubb­stu­ga vid Gånsta­spå­ret.

Lu­kas Se­gersten hop­pas att åter­koms­ten till En­kö­pings­för­e­ning­en ska ge ho­nom mer upp­mär­sam­het lo­kalt. Ett pro­blem man haft ti­di­ga­re i EAI har va­rit att ung­do­mar som ve­lat täv­la på hög­re ni­vå­er har va­rit tvung­na att by­ta klubb. Det vill man nu änd­ra på och er­bju­da stöd åt ung­do­mar som vill sat­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.