SNUSFÖRETAG AN­KLA­GAS FÖR SMUGGLING

GN To­bac­co säl­jer snus till and­ra EU-län­der Äga­ren till GN To­bac­co, som har fa­brik i En­kö­ping, på­stås smugg­la snus till and­ra EUlän­der. Gevorg Nal­ban­dy­an me­nar själv att det som säljs in­te är snus ut­an tugg­to­bak.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Erik Hjärtberg

På GN To­bac­co ly­der vi al­la reg­ler och la­gar som finns. Det är oer­hört vik­tigt och själv­klart för oss att va­ra an­svars­ful­la och till­go­do­se al­la krav.

GN To­bac­co, som har en av si­na två fa­bri­ker i En­kö­ping, hade förra året 49 an­ställ­da och en om­sätt­ning på mer än 328 mil­jo­ner. Men en del av försäljningen är brotts­lig, en­ligt ra­di­o­pro­gram­met ”Ka­li­ber”. En­ligt ra­di­o­pro­gram­met säl­jer fö­re­ta­gets äga­re Gevorg Nal­ban­dy­an snus till and­ra EU-län­der, vil­ket är för­bju­det.

Försäljningen sker ge­nom ett an­nat fö­re­tag ägt av Gevorg Nal­ban­dy­an, Odens­snus AB. Gevorg Nal­ban­dy­an me­nar att det som säljs in­te är snus ut­an tugg­to­bak, vil­ket är tillå­tet i EU, och att fö­re­ta­get in­te gör nå­got brotts­ligt. Han me­nar att de va­ror som säljs i EU är strim­lad to­bak och in­te ma­len to­bak, vil­ket gör att det är tugg­to­bak och in­te snus.

Har in­te rätt klass­ning

Fö­re­ta­get har dock in­te lyc­kats få nå­gon av si­na pro­duk­ter klas­sa­de som tugg­to­bak av svens­ka myn­dig­he­ter. Ra­di­o­pro­gram­met ”Ka­li­ber” tes­ta­de att be­stäl­la fle­ra do­sor från Odens­snus till en adress i Ne­der­län­der­na. När man vi­sar dem för Tull­ver­kets spe­ci­a­list på va­ruk­las­si­fi­ce­ring An­na Qu­ak­ke­laar, så tyc­ker hon att do­sor­na in­ne­hål­ler bå­de gräns­fall och det som hon med stor san­no­lik­het skul­le klas­sa som snus.

– Det är ju lik­som inga fla- gor ut­av to­bak, ut­an den är sna­ra­re pulv­ri­se­rad, sä­ger An­na Qu­ak­ke­laar i ra­di­o­pro­gram­met.

En­ligt Tull­ver­ket kan den som för ut snus i kom­mer­si­ellt syf­te ris­ke­ra att dö­mas för för­sök till smuggling. Tull­ver­ket har dock svårt att stop­pa verk­sam­he­ten ef­tersom man in­te har rätt att ak­tivt spa­na ef­ter snus.

När Ena-Hå­bo­tid­ning­en kon­tak­tar GN To­bac­co för en kom­men­tar i frå­gan sva­rar fö­re­ta­get ba­ra kort att på­stå­en­de­na i ra­di­o­pro­gram­met är ”en lögn”.

Me­dan Tull­ver­ket in­te har möj­lig­het att age­ra mot den på­ståd­da snus­smugg­ling­en på­går en an­nan tvist mel­lan GN To­bac­co och myn­dig­he­ten. Tull­ver­ket vill att bo­la­get ska be­ta­la 35 mil­jo­ner i skatt för to­bak som man har fört in i Sve­ri­ge. GN To­bac­co för­sva­rar sig med att det är råto­bak där det in­te alls ska be­ta­las nå­gon to­baks­skatt. Ären­det lig­ger just nu hos för­valt­nings­rät­ten i Stock­holm.

Öpp­na­de 2009 i En­kö­ping

GN To­bac­cos snus­fa­brik i En­kö­ping öpp­na­de år 2009 och till­ver­ka­de då 1 500 snus­do­sor i vec­kan. Nu, med hög­tek­no­lo­gisk ut­rust­ning och ex­pan­de­ran­de verk­sam­het till­ver­kas 1,5 mil­jo­ner do­sor. Verk­sam­he­ten i En­kö­ping väx­er snabbt med den sto­ra ef­ter­frå­gan på snus run­tom i värl­den.

GN To­bac­co till­ver­kar lössnus, por­tions­snus och tugg­to­bak. Man ex­por­te­rar en stör­re del av den to­ta­la pro­duk­tio­nen. Fö­re­ta­get har ni­schat sig ge­nom att er­bju­da pro­duk­ter med hög­re ni­ko­tin­halt, men som på­stås in­ne­hål­la en läg­re halt av det can­cer­fram­kal­lan­de äm­net ts­na.

– På GN To­bac­co ly­der vi al­la reg­ler och la­gar som finns. Det är oer­hört vik­tigt och själv­klart för oss att va­ra an­svars­ful­la och till­go­do­se al­la krav, sa Da­vit Hov­sepy­an, pro­dukt- och de­sig­n­ut­veck­la­re på GN To­bac­co, till tid­ning­en Nä­rings­liv E18.

Ef­ter­frå­gan gör att pro­duk­tio­nen i En­kö­pings­fa­bri­ken ökar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.