En­kö­ping stiger i skol­rank­ning

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Erik Hjärtberg

En­kö­ping klätt­rar i Lä­rar­för­bun­dets skol­rank­ning. Fac­ket är dock fort­fa­ran­de kri­tiskt mot si­tu­a­tio­nen i kom­mu­nens sko­lor.

– Många lä­ra­re ut­tryc­ker att de in­te or­kar länge till, sä­ger Bir­git Sta­re, Lä­rar­för­bun­det. En­kö­pings kom­mun har sti­git från plats 264 till plats 232 av 290 kom­mu­ner i Lä­rar­för­bun­dets år­li­ga skol­rank­ning. Fac­ket ran­kar kom­mu­ner­na ef­ter ett fler­tal kri­te­ri­er och En­kö­ping an­ses ha bli­vit bätt­re vad det gäl­ler bland an­nat an­de­len pe­da­go­giskt ut­bil­da­de lä­ra­re, lärar­tät­het och fris­ka lä­ra­re. Det som har för­säm­rats är bland an­nat re­sur­ser till un­der­vis­ning­en, där En­kö­ping nu är på plats 275.

Mot­sä­gel­se­fullt

– Det känns li­te mot­sä­gel­se­fullt, sä­ger Bir­git Sta­re, ord­fö­ran­de för Lä­rar­för­bun­det i En­kö­ping.

När det gäl­ler skol­re­sul­ta-

ten har En­kö­ping klätt­rat vad det gäl­ler be­ty­gen i års­kurs 9. An­de­len ele­ver som är god­kän­da i al­la äm­nen i åk 9 har dock mins­kat. Bir­git Sta­re me­nar att de mins­ka­de re­sur­ser­na kom­mer att le­da till öka­de kost­na­der på läng­re sikt.

– Det finns en elev i års­kurs 3 som in­te kan lä­sa en en­da bok­stav, men lä­ra­ren får inga ex­tra re­sur­ser. Om någ­ra år kom­mer den ele­ven att kos­ta jät­te­myc­ket peng­ar, sä­ger Bir­git Sta­re.

En­kö­pings kom­mun sjun­ker ock­så när det gäl­ler lä­rar­lö­ner. Det­ta kri­te­ri­um räk­nar dock in­te ba­ra me­del­lö­nen. Även stor lö­ne­sprid­ning, det vill sä­ga sto­ra lö­neskill­na­der in­om yr­ket, pre­mie­ras i Lä­rar­för­bun­dets rank­ning.

”Be­hövs lö­ne­sprid­ning”

Tan­ken är att om vis­sa in­di­vi­der lyc­kas få hög­re lö­ner, så ska det kun­na an­vän­das som ett ar­gu­ment för att hö­ja även and­ras lö­ner. Bir­git Sta­re me­nar att det be­hövs hög lö­ne­sprid­ning så länge lä­ra­re har in­di­vi­du­ell lö­ne­sätt­ning.

– De som hal­kar ef­ter är för­ban­na­de. Men det blir ock­så ett ar­gu­ment som de kan an­vän­da in­för che­fen i lö­ne­sam­tal. Det är bå­de bra och då­ligt, sä­ger hon,

Även om En­kö­ping har klätt­rat i rank­ning­en när det gäl­ler fris­ka lä­ra­re är Bir­git Sta­re oro­lig för att sjuk­skriv­ning­ar­na snart kom­mer att öka.

– Vi var på gym­na­si­et och träf­fa­de lä­ra­re som in­te har nå­got fri­tid. Det hål­ler in­te i läng­den, sä­ger hon.

FOTO: ERIK HJÄRTBERG

Bir­git Sta­re, Lä­rar­för­bun­det. FACK­LIG.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.