Dom om sex­ö­ver­grepp

En man i 60-års­ål­dern döm­des 2017 för sex­u­ellt ofre­dan­de ef­ter hand­ling­ar han gjort mot sin part­ners barn. Nu har hov­rät­ten sla­git fast att man­nen även ska dö­mas för sex­u­el­la över­grepp mot barn.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Erik Hjärtberg

En En­kö­pings­bo, som i dag är i 60-års­ål­dern, hade till och från un­der åren 2006–2017 ett för­hål­lan­de med en kvin­na som hade två dött­rar se­dan ti­di­ga­re. Man­nen ska vid fle­ra till­fäl­len un­der des­sa år ha ut­fört sex­u­el­la hand­ling­ar mot kvin­nans dött­rar. En del av hand­ling­ar­na har ut­förts när dött­rar­na va­rit yng­re än 15 år.

Man­nen åta­la­des för des­sa gär­ning­ar. Brotts­ru­bri­ce­ring­en var bland an­nat grovt sex­u­ellt över­grepp mot barn och sex­u­ellt ofre­dan­de. Man­nen döm­des i december 2017, i Uppsa­la tings­rätt, för sex­u­ellt ofre­dan­de. På­följ­den blev fäng­el­se i ett år.

Tings­rät­tens dom över­kla­ga­des till hov­rät­ten. Hov­rät­ten har be­slu­tat att änd­ra tings­rät­tens dom så att man­nen även ska dö­mas för sex­u­ellt över­grepp mot barn och grovt sex­u­ellt över­grepp mot barn. Hov­rät­ten be­stäm­mer att fäng­el­se­straf­fets längd ska va­ra 3 år och 6 må­na­der.

Ska­de­stånd till dött­rar­na

De två dött­rar­na ska ock­så få ska­de­stånd på 90 000 kro­nor, re­spek­ti­ve 120 000 kro­nor.

Hov­rät­ten me­nar att den äld­re dot­tern läm­nat en klar och gans­ka de­talj­rik be­rät­tel­se. Hen­nes be­rät­tel­se har va­rit sam­man­häng­an­de och den in­ne­hål­ler in­te någ­ra mot­sä­gel­ser el­ler svår­för­klar­li­ga in­slag. Hen­nes upp­gif­ter får ock­så visst stöd av vad hon skri­vit i sin dag­bok, samt vad hon upp­gett till sin pojk­vän.

Straff­be­stäm­mel­sen om sex­u­ellt över­grepp mot barn tilläm­pas för sex­u­el­la hand­ling­ar som in­te är så kva­li­fi­ce­ra­de att de med hän­syn till kränk­ning­en är jäm­för­li­ga med sam­lag. En­ligt hov­rät­ten är det up­pen­bart att den hand­ling som den nu döm­de man­nen gjort sig skyl­dig till ut­gör en sex­u­ell hand­ling som om­fat­tas av straff­be­stäm­mel­sen.

Den yng­re av dött­rar­na har upp­levt för­hörs­si­tu­a­tio­nen som myc­ket job­big och hon har i re­gel gett re­la­tivt kor­ta svar på de frå­gor som hon fått. Det har fram­gått att hon av naturen är gans­ka tyst­lå­ten och till­ba­kadra­gen, vil­ket be­kräf­tas av de upp­gif­ter som ett vitt­ne har läm­nat.

Tro­vär­digt vitt­ne

Den yng­re dot­tern har trots det­ta kun­nat läm­na en sam­man­häng­an­de och gans­ka de­talj­rik be­rät­tel­se. Hen­nes be­rät­tel­se har va­rit åter­håll­sam, och sak­nat på­tag­li­ga över­drif­ter. Hov­rät­ten an­ser att hon har fram­stått som allti­ge­nom tro­vär­dig.

Den yng­re dot­tern har va­rit ut­läm­nad åt man­nen, vil­ket han ut­nytt­jat ge­nom att för­gri­pa sig på hen­ne i hen­nes eget hem. Han har dess­utom dess­förin­nan för­sett hen­ne med al­ko­hol. Hov­rät­ten an­ser att man­nen där­i­ge­nom får an­ses ha vi­sat sär­skild hän­syns­lös­het.

FOTO: MOSTPHOTOS

En En­kö­pings­bo döms för sex­u­el­la över­grepp mot barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.