En svart dag för svens­ka språ­ket

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hej Enköping - ERIK HJÄRTBERG Re­por­ter Pra­ta med mig! erik.hjart­[email protected] di­rekt­press.se

D en 23 november vill hand­lar­na att vi ska hand­la mer och kal­lar eve­ne­mang­et för ”Black Fri­day”. Det­ta är ba­ra ett ex­em­pel på det utrot­nings­krig som hand­lar­na be­dri­ver mot det svens­ka språ­ket.

Eng­els­ka ord och ut­tryck fö­re­kom­mer fre­kvent i re­klam och bu­ti­ker. Or­det rea an­vänds of­tast in­te läng­re ut­an har bytts ut mot det läng­re or­det ”sa­le”. Köp­cent­rum ska gär­na kal­las för ”mall”.

Om du ska ta en skogs­pro­me­nad gör du det nu­för­ti­den in­te i pro­me­nads­kor el­ler vand­rings­käng­or ut­an i ”wal­kings­kor”. Des­sa skor finns att kö­pa i en ”out­do­or­bu­tik”.

– Ja, det är väl för att det ska va­ra mer catchy, kom­men­te­ra­de en kvin­na sa­ken.

Nå­got politiskt motstånd till ut­veck­ling­en ver­kar in­te fin­nas. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, som på­står sig vär­na om det svens­ka, kom­mu­ni­ce­rar själ­va med fra­ser som ”gi­ve ’em hell”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.