Al­li­ans­för­slag: Buss­bil­jet­ter­na kan bli dy­ra­re näs­ta år

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - SIDAN 1 - Erik Hjärt­berg

Buss­bil­jet­ter­na kan bli dy­ra­re näs­ta år. Den bor­ger­li­ga Al­li­an­sen och Mil­jö­par­ti­et fö­re­slår hög­re bil­jett­pri­ser.

– Det finns ing­en an­nan­stans att häm­ta peng­ar­na, sä­ger Johan Ör­jes (C).

EN­KÖ­PING

Un­der de se­nas­te åren har re­san­det ökat in­om kol­lek­tiv­tra­fi­ken i Uppsa­la­re­gi­o­nen. In­om tåg­tra­fi­ken ökar re­san­det mest och för att mö­ta det hög­re an­ta­let re­se­nä­rer har re­gi­o­nen be­ställt nya tåg vil­ka be­räk­nas tas i drift un­der 2019.

För att fi­nan­si­e­ra kost­nads­ök­ning­ar­na fö­re­slår det blågrö­na sty­ret att bil­jett­pri­ser­na ska hö­jas näs­ta år. Bland an­nat ska pri­set på ett må­nads­kort hö­jas från 840 kro­nor till 880 kro­nor, pri­set på för­köp­ta en­kel­bil­jet­ter hö­jas från 30 kro­nor till 32 kro­nor och en­kel­bil­jet­ter be­tal­da via res­kas­sa hö­jas från 23 kro­nor till 25 kro­nor.

– Vi be­hö­ver ha in de peng­ar­na för att fi­nan­si­e­ra

kol­lek­tiv­tra­fi­ken, sä­ger Johan Ör­jes, Cen­ter­par­ti­ets re­gi­onråd och En­kö­pings­bo.

Kri­tik från väns­ter

Väns­ter­par­ti­et i re­gi­o­nen är dä­re­mot kri­tiskt till för­sla­get. Väns­tern kon­sta­te­rar att bil­jett­pri­ser­na för kol­lek­tiv­tra­fi­ken har ökat mer än kon­su­ment­pris­in­dex. De se­nas­te tre åren har må­nads­kor­tet höjts med 130 kro­nor, el­ler 17 pro­cent.

– Vi vill att sam­häl­let läg­ger mer peng­ar kol­lek­tivt på kol­lek­tiv­tra­fi­ken, sä­ger Neil Or­me­rod, Väns­ter­par­ti­ets re­gi­onråd och En­kö­pings­bo.

Av mil­jöskäl vill Väns­ter­par­ti­et att fler väl­jer att åka kol­lek­tivt i stäl­let för att ta bi­len.

– Det är ock­så en jäm­lik­hets­frå­ga, att al­la ska ha råd att åka kol­lek­tivt, sä­ger Neil Or­me­rod.

Väns­ter­par­ti­et fö­re­slår en sänk­ning av pe­ri­od­kor­tet till 750 kr från da­gens 840 kr. Sänk­ning­en be­räk­nas ge ett in­täkts­bort­fall på 27 mil­jo­ner som Väns­ter­par­ti­et vill kom­pen­se­ra för ge­nom skat- te­höj­ning­ar. Väns­tern på­pe­kar dock att även bil­jettin­täk­ter­na kom­mer att öka om re­san­det ökar.

Neil Or­me­rod me­nar att det är mot­sä­gel­se­fullt att hö­ja pri­ser­na och sam­ti­digt upp­ma­na fler att åka kol­lek­tivt.

– Det mot­ver­kar vå­ra mål om vi hö­jer pri­ser­na he­la ti­den, sä­ger han.

Be­slut om even­tu­el­la höj­ning­ar av bil­jett­pri­ser­na kom­mer att tas i re­gi­on­full­mäk­ti­ge.

Den bor­ger­li­ga Al­li­an­sen och Mil­jö­par­ti­et fö­re­slår hög­re bil­jett­pri­ser i kol­lek­tiv­tra­fi­ken. KAN BLI DY­RA­RE. FOTO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.