BÄTT­RE BE­GAG­NAD ÄR ÅRETS JUL­KLAPP

Årets jul­klapp är ett åter­vun­net plagg. Det är ett bra val, tyc­ker Sti­na Saf på Brö­det & Fis­kar­na. – Det är bra mil­jötänk, sä­ger hon.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - NEWS - Erik Hjärt­berg

Det åter­vun­na plag­get har ut­setts till årets jul­klapp, vil­ket upp­skat­tas av Sti­na Saf.

EN­KÖ­PING HUI Re­se­arch, har för det 31:a året i rad ut­sett årets jul­klapp. HUI Re­se­arch är bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Svensk Han­dels ut­red­nings­fö­re­tag. Den pro­dukt som ut­ses till årets jul­klapp ska an­kny­ta till rå­dan­de sam­hällst­ren­der och svens­kar­nas ak­tu­el­la och/el­ler fram­ti­da kon­su­ment­be­te­en­den.

För att er­hål­la ti­teln årets jul­klapp ska ett el­ler fle­ra av föl­jan­de tre kri­te­ri­er upp­fyl­las:

• Pro­duk­ten skall va­ra en ny­het el­ler ha fått ett ny­väckt in­tres­se un­der året.

• Pro­duk­ten skall re­pre­sen­te­ra den tid vi le­ver i.

• Pro­duk­ten skall sva­ra för ett högt för­sälj­nings­vär­de el­ler säl­jas i ett stort an­tal en­he­ter. Fång­ar tids­an­dan Det åter­vun­na plag­get upp­fyl­ler al­la tre kri­te­ri­er­na. Den­na pro­dukt an­ses speg­la de svens­ka kon­su­men­ter­nas in­tres­se för nya håll­ba­ra al­ter­na­tiv och ökan­de oro för kli­mat och mil­jö.

Det åter­vun­na plag­get an­ses fånga en tids­an­da där nya af­färsmo­del­ler och tek­nis­ka in­no­va­tio­ner föds och till­sam­mans ska­par en mer håll­bar kon­sum­tion.

Kon­su­ment­makt, rå­va­ru­brist och kli­mat­för­änd­ring­ar har fått en hel bransch att bör­ja tän­ka på hur de ska

Håll­bar­het går från att va­ra en trend /…/ till att bli mer och mer av en hy­gi­en­fak­tor.

kun­na job­ba i ett mer cir­ku­lärt sy­stem, där ma­te­ri­a­len ska gå att åter­an­vän­da.

− Årets jul­klapp il­lu­stre­rar hur håll­bar­het går från att va­ra en trend som någ­ra kon­su­men­ter och fö­re­tag ploc­kat upp till att bli mer och mer av en hy­gi­en­fak­tor, sä­ger Jo­nas Arn­berg, VD på HUI Re­se­arch. Bra mil­jötänk Ett åter­vun­net plagg in­ne­bär ett plagg helt el­ler del­vis till­ver­kat av åter­vun­na ma­te­ri­al el­ler be­gag­na­de plagg. Brö­det & Fis­kar­na är en av de bu­ti­ker i En­kö­ping som säl­jer be­gag­na­de plagg.

Här finns bå­de herr­klä­der, dam­klä­der och barn­klä­der. Sti­na Saf, bu­tiks­ar­be­ta­re, tyc­ker att va­let av årets jul- klapp är ett bra ”mil­jötänk”. Pre­cis som and­ra kläd­bu­ti­ker säl­jer Brö­det & Fis­kar­na klä­der ef­ter sä­song och vä­der.

– Nu går det åt en hel del jac­kor och vin­ter­klä­der, helt en­kelt, sä­ger Sti­na Saf.

En av de kun­der som finns på plats är Jen­ny Lind­blom. Hon är van vid att kö­pa be­gag­nat. Den här gång­en har hon bland an­nat hit­tat en röd tu­ni­ka för 70 kro­nor.

– Jag är of­ta här och gör all­tid fynd, sä­ger hon. Kan fry­sa plag­gen En in­vänd­ning mot att kö­pa be­gag­na­de klä­der kanske kan va­ra att det känns ofräscht att kö­pa plagg som en okänd män­ni­ska har haft på sig. Jen­ny Lind­blom tip­sar om att den som tyc­ker att det känns ofräscht kan tvät­ta el­ler fry­sa plag­gen in­nan de an­vänds.

– Men här är det all­tid rent och fräscht, sä­ger hon.

Den som har klä­der hem­ma som in­te an­vänds har möj­lig­het att skän­ka dem till nå­gon or­ga­ni­sa­tion vars syf­te man stöd­jer. Brö­det & Fis­kar­na job­bar bland an­nat med so­li­da­ri­tets­pro­jekt i fle­ra län­der i La­ti­na­me­ri­ka och Afri­ka.

Sti­na Saf sä­ger att det är vik­tigt att det som läm­nas in är helt och rent.

– Det får va­ra be­gag­nat, men det kan in­te va­ra sto­ra hål, sä­ger hon.

Re­dan in­för Lu­cia kan det va­ra lä­ge att kö­pa be­gag­nat. HÖGTIDSKLÄDER. FOTO: ERIK HJÄRT­BERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.