Knark­smugg­la­re får fäng­el­se

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - NEWS - Erik Hjärt­berg

En man i 25-års­ål­dern, bo­en­de i Örsunds­bro, döms till tre års fäng­el­se för nar­ko­ti­ka­smugg­ling. Sa­ken gäl­ler två pa­ket am­fe­ta­min som har skic­kats till man­nen. EN­KÖ­PING Den 19 au­gusti ska en man i 25-års­ål­dern, bo­en­de i Örsunds­bro, ha fått ett pa­ket från Tyskland, som skic­kats via Ar­lan­da flyg­plats. Pa­ke­tet in­ne­höll ett ki­lo am­fe­ta­min. Man­nen häm­ta­de ut pa­ke­tet i Uppsa­la den 22 au­gusti och greps då av po­lis. Han häk­ta­des se­dan miss­tänkt för grov nar­ko­ti­ka­smugg­ling och för­sök till grovt nar­ko­ti­kabrott.

Den 3 ok­to­ber, me­dan Örsunds­bro­bon fort­fa­ran­de satt häk­tad, kom ett nytt pa­ket från Tyskland till Ar­lan­da, adres­se­rat till ho­nom. Det­ta pa­ket in­ne­höll 992 gram am­fe­ta­min.

Örsunds­bro­bon har i för­hör sagt att han trod­de att det förs­ta pa­ke­tet in­ne­håll can­na­bis och in­te am­fe­ta­min. När det gäl­ler det and­ra pa­ke­tet på­står han att han att han var­ken be­ställt för­sän­del­sen el­ler va­rit medveten om den. ”Be­ror på en skuld” Örsunds­bro­bon har upp­gett att han var skyl­dig ”fel per­so­ner” peng­ar. Det var peng­ar som han lå­nat för att fi­nan­si­e­ra sitt nar­ko­ti­ka­miss­bruk. Som er­sätt­ning för att han skul­le ta emot ett pa­ket med can­na­bis skul­le en del av skul­den mins­kas.

”De här per­so­ner­na är in­te någ­ra som man sä­ger nej till”, ska han ha sagt. Han an­såg sig in­te ha så myc­ket an­nat val än att gå med på att stäl­la upp med sin adress och häm­ta ut pa­ke­tet. Det var ald­rig tal om pre­ci­se­ra­de be­lopp som skul­den skul­le mins­ka med.

Per­so­ner­na som bad ho­nom att häm­ta ut pa­ke­tet ska ha sagt att det var can­na­bis. När han ha­de häm­tat ut pa­ke­tet den 22 au­gusti ha­de han med hjälp av en kon­tant­kort­ste­le­fon dess­förin­nan be­stämt träff på en plats för att läm­na över pa­ke­tet. Ne­kar om pa­ket 2 Det and­ra pa­ke­tet sä­ger han sig in­te ha nå­gon aning om. Han tror att det kan ha va­rit så att av­sän­da­ren trott att det förs­ta pa­ke­tet kom­mit bort med pos­ten och där­för skic­kat ett nytt.

Tings­rät­ten tror in­te på Örsunds­bro­bons på­stå­en­den. Det fram­står som allt­för lång­sökt att nå­gon skul­le skic­ka ett nytt pa­ket ba­ra för att det gam­la kun­de ha kom­mit bort. När det gäl­ler att Örsunds­bro­bon känt sig tving­ad av and­ra per­so­ner att ta emot pa­ke­tet an­ses in­te det ut­gö­ra en så­dan nödsi­tu­a­tion som kan be­fria ho­nom från straff.

Örsunds­bro­bon döms där­för för grov nar­ko­ti­ka­smugg­ling vid två till­fäl­len. Straf­fet blir tre års fäng­el­se.

Man­nen döm­des 2017, för bland an­nat nar­ko­ti­kabrott, till fäng­el­se i sex må­na­der, men blev vill­kor­ligt fri­gi­ven ef­ter fy­ra må­na­der. Den vill­kor­ligt med­giv­na fri­he­ten an­ses nu för­ver­kad, vil­ket in­ne­bär att Örsunds­bro­bon allt­så mås­te sit­ta i fäng­el­se även för de åter­stå­en­de två må­na­der­na av det ti­di­ga­re straf­fet.

En Örsunds­bro­bo i 25-års­ål­dern döms till tre års fäng­el­se för grov nar­ko­ti­ka­smugg­ling. DOM. FOTO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.