Lions ord­nar jul­mark­nad

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - NEWS - Erik Hjärt­berg

Den 1–2 de­cem­ber är det dags för Lions jul­mark­nad på Sto­ra Tor­get. Mark­na­den är en del av för­e­ning­ens väl­gö­ren­hets­ar­be­te.

– Det är en tra­di­tion som har hål­lit på i år­tion­den, med­de­lar Hans Björk­man, Lions. EN­KÖ­PING Lör­da­gen den förs­ta och sön­da­gen den and­ra de­cem­ber an­ord­nar Lions Club En­kö­ping sin år­li­ga jul­mark­nad på Sto­ra Tor­get i En­kö­ping.

Mark­na­den på­går till kloc­kan 16 bå­da da­gar­na. Tan­ken är att det till för­sälj­ning mest ska fin­nas hant­verks­pro­duk­ter med in­rikt­ning på jul och vin­ter. Det­ta för att det ska kän­nas som att be­sö­ka en gam­mal­dags jul­mark­nad.

Jul­mark­na­den är ett av fun­da­men­ten i klub­bens in­sam­ling av me­del till be­hö­van­de. För­ra verk­sam­hets­å­ret gjor­de Lions Club En­kö­ping ett re­kor­dre­sul­tat på cir­ka 560 000 ut­de­la­de kro­nor där jul­mark­na­den sva­ra­de för un­ge­fär en fjär­de­del.

– Vi hop­pas na­tur­ligt­vis på ett minst li­ka bra re­sul­tat även det­ta år, med­de­lar Hans Björk­man, pre­si­dent i Lions Club En­kö­ping.

Lions är no­ga med att in­sam­la­de me­del ska gå till hjälpän­da­mål och in­te till ad­mi­nist­ra­tion. Så­le­des ef­ter­strä­var man att läm­na bi­drag en­dast till fon­der och hjäl­pin­sat­ser där ad­mi­nist­ra­tio­nen är mi­ni­mal. Lions egen can­cer­forsk­nings­fond vid Aka­de­mis­ka sjuk­hu­set i Uppsa­la an­ses va­ra en så­dan.

Al­la klub­bens mö­tes­ak­ti­vi­te­ter och Lions egen ad­mi­nist­ra­tion fi­nan­sie­ras av med­lems­av­gif­ter.

– Allt vårt ar­be­te sker helt på ide­ell ba­sis, så när du ser oss i vå­ra gu­la jac­kor och kep­sar så vet du att vi är ute och ar­be­tar gra­tis på vår fri­tid. Så du som be­sö­ker jul­mark­na­den och vå­ra and­ra ak­ti­vi­te­ter kan va­ra sä­ker på att din skänk­ta slant ham­nar där den är av­sedd att va­ra, näm­li­gen som hjälp åt be­hö­van­de, be­rät­tar Hans Björk­man.

Lions Club En­kö­ping strä­var ock­så ef­ter att hjäl­pa lo­ka­la verk­sam­he­ter. Un­ge­fär en tred­je­del av klub­bens bi­drag ham­nar i En­kö­ping. Över hälf­ten av bi­dra­gen stan­nar i lä­net.

FOTO: BENGT JO­HANS­SON

Hans Björk­man, klubb­pre­si­dent i Lions En­kö­ping, vid ett ti­di­ga­re ar­range­mang. GLAD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.