Han ska che­fa över par­ker­na

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - NEWS - Daniel Sjöberg

Han läng­ta­de till­ba­ka till den kom­mu­na­la si­dan.

Nu blir Jör­gen Wihl­ner ny park- och ga­tu­chef, i En­kö­ping.

– Jag tyck­te att det lät väl­digt in­tres­sant, sä­ger han. EN­KÖ­PING Länge var det den kom­mu­na­la sek­torn som var Jör­gen Wihl­ners var­dag. Mel­lan 2009 och 2015 var han parkoch ga­tu­chef i Upp­lands Väs­by, men se­dan kal­la­de den pri­va­ta si­dan på ho­nom.

– Men jag har in­te trivts där. Jag kom där­i­från en gång för länge se­dan, men det var in­te sam­ma sak nu. Allt hand­la­de ba­ra om peng­ar och det fanns ing­en stolt­het i yr­ket. Se­dan såg jag den här an­non­sen. Bor i Sko­klos­ter Jör­gen Wihl­ner bor i Sko­klos­ter. När gran­nen En­kö­ping sök­te en park- och ga­tu­chef till sam­hälls­bygg­nads­för­valt­ning­en, var det själv­klart för Wihl­ner att sö­ka.

– Ja, de sök­te väl in­te nå­gon till den här tjäns­ten i Hå­bo, skrat­tar han på frå­gan var­för det in­te blev hem­ma­plan.

Nu är det ju näs­tan än­då hem­ma och en kort res­tid.

– Ti­di­ga­re åk­te jag över he­la Stock­holms län i job­bet. Nu känns det som att man åker åt rätt håll i al­la fall och tra­fi­ken är mi­ni­mal.

I skri­van­de stund har Jör­gen Wihl­ner myc­ket att sät­ta sig in i.

– Jag har ba­ra job­bat en vec­ka här. El­ler det är åt­ta da­gar i dag (läs mån­dag). Det är helt nytt och färskt. Nu i bör­jan hand­lar det myc­ket om in­tro­duk­tio­ner, sä­ger han.

Jör­gen Wihl­ner blir ga­tu­och park­chef i En­kö­ping. NY CHEF. FOTO: ENKÖPINGS KOM­MUN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.