Krav på ny tjänst för lands­byg­den slo­pas

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - ENKÖPING - Erik Hjärt­berg

Cen­ter­par­ti­et lo­va­de in­nan va­let att kom­mu­nen skul­le an­stäl­la en lands­bygds­ut­veck­la­re. Nu när par­ti­et sit­ter vid mak­ten är be­ske­det ett an­nat.

– Det blir mer en funk­tion, sä­ger Ul­ri­ka Orn­brant (C). EN­KÖ­PING Den 15 no­vem­ber pre­sen­te­ra­de det blågrö­na sty­ret sitt bud­get­för­slag. Det fram­kom då att man in­te kom­mer att stäl­la nå­got krav på att det till­sätts en ny tjänst som lands­bygds­ut­veck­la­re.

Fö­re va­let lo­va­de Cen­ter- par­ti­et att det skul­le fin­nas en sär­skild tjänst i kom­mu­nen, en lands­bygds­ut­veck­la­re, som ar­be­tar stra­te­giskt med lands­bygds­frå­gor och är kon­takt­per­son för fö­re­ta­ga­re och för­e­ning­ar. Nå­got så­dant krav kom­mer nu in­te att stäl­las i bud­get­för­hand­ling­ar­na.

– Det be­hö­ver in­te va­ra en per­son, sä­ger Ul­ri­ka Orn­brant (C). Jo­ar Blå re­no­ve­ras Nå­got som de sty­ran­de dä­re­mot ska för­verk­li­ga är re­no­ve­ring­en av Jo­ar Blå, vil­ket Mil­jö­par­ti­et haft som en vik­tig val­frå­ga. Pro­jek­tet kom­mer att på­bör­jas un­der man­dat­pe­ri­o­den, men man vå­gar in­te lo­va att det hin­ner slut­fö­ras.

– Det ska de­fi­ni­tivt på­bör­jas, sä­ger Ing­var Smed­lund (M).

Den to­ta­la bud­ge­ten är 2,5 mil­jar­der kro­nor. Sko­lan kom­mer att pri­o­ri­te­ras me­dan vård och om­sorg in­te kom­mer att få ”så myc­ket som de önskar sig”. Tan­ken är att be­spa­ring­ar­na in­om om­sor­gen ska gö­ras ge­nom ef­fek­ti­vi­se­ring och di­gi­ta­li­se­ring.

– De lagstad­ga­de gre­jor­na kan man in­te pres­sa, sä­ger Bo Re­in­holds­son (KD).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.