För­sko­le­bar­nen som ploc­kar upp ef­ter dig

För­sko­le­barn får nu­me­ra lä­ra sig att ploc­ka upp skräp som finns i na­tu­ren. Det är en del av för­sko­lans ar­be­te med håll­bar ut­veck­ling. – Så ökar vi bar­nens med­ve­ten­het, sä­ger He­le­na Eriks­son, pro­jekt­pe­da­gog.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Erik Hjärtberg

EN­KÖ­PING

Näs­ta år kom­mer Sve­ri­ges för­sko­lor att få en ny re­vi­de­rad lä­ro­plan där det står att för­sko­lan ak­tivt skall ar­be­ta med håll­bar ut­veck­ling. Många för­sko­lor ar­be­tar re­dan i dag med mil­jöfrå­gor och ett kon­kret ex­em­pel är att bar­nen får lä­ra sig att ploc­ka upp skräp som lig­ger i na­tu­ren.

En av de för­sko­lor som ar­be­tar med mil­jö är Skogs­vi­o­lens för­sko­la i Bergvre­ten. För­sko­lan har un­der hös­ten dis­ku­te­rat vems an­svar det är att det lig­ger skräp i na­tu­ren. Bar­nen har bli­vit myc­ket med­vet­na om sop­han­te­ring och så fort de ser nå­got skräp i na­tu­ren så har de ploc­kat upp det, bå­de när de är ute med för­äld­rar­na i na­tu­ren el­ler om de är ute med för­sko­lan.

Dan­te, 5 år, är ett av bar­nen på Skogs­vi­o­len som vet var­för man in­te ska slänga skräp i na­tu­ren.

– För att då äter dju­ren plast och när dom får i sig plas­ten sväl­ler dom upp i ma­gen. Då kan dju­ret in­te få i sig nå­gon mat och då dör dom, sä­ger han.

Skogs­vi­o­lens barn har be­sökt Ica Bergvre­ten där de fått pan­ta flas­kor som de hit­tat i na­tu­ren, peng­ar­na som de fått in har skänkts till Räd­da bar­nen.

Bar­nen har även fått gö­ra eg­na bat­te­ri­hol­kar, som man se­dan fått ta med sig hem och sam­lat in fa­mil­jens bat­te­ri­er i.

– För att nå vi­sio­nen om ett samhälle där ing­en skrä­par ner, be­hö­ver barn och unga lä­ra sig om skrä­pets mil­jöpå­ver­kan och hur vi tar hand om vå­ra re­sur­ser på ett håll­bart sätt, sä­ger He­le­na Eriks­son, pro­jekt­pe­da­gog.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.