Kvin­no­jou­rens pro­test – ett ljus i tun­neln?

Kvin­no­jou­ren tän­de be­grav­nings­ljus i tun­neln vid järn­vägs­sta­tio­nen. Syf­tet var att upp­märk­sam­ma mäns våld mot kvin­nor. – Vi vill be­ly­sa kvin­nors och barns rät­tig­he­ter, sä­ger Ju­lia Ta­par­chevs­ka.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Erik Hjärtberg

EN­KÖ­PING

Den 25 november är FN:s in­ter­na­tio­nel­la dag mot våld mot kvin­nor. Där­för an­ord­na­des det un­der hel­gen ma­ni­fes­ta­tio­ner på många plat­ser i Sve­ri­ge och he­la Eu­ro­pa. En­ligt Sve­ri­ges Ra­dio de­mon­stre­ra­de ti­o­tu­sen­tals män­ni­skor mot vål­det på lör­da­gen.

Kvin­no­jou­ren i En­kö­ping ha­de en ma­ni­fes­ta­tion re­dan på fre­da­gen då den lo­ka­la för­e­ning­en tän­de be­grav­nings­ljus i gång­tun­neln vid järn­vägs­sta­tio­nen och de­la­de ut flyg­blad samt re­flex­er med kvin­nosym­bo­ler på.

– Det är fort­fa­ran­de myc­ket våld, sä­ger Ju­lia Ta­par­chevs­ka.

Kvin­no­jou­ren ar­be­tar an­nars med rent prak­tiskt stöd till kvin­nor som va­rit el­ler är ut­sat­ta för våld i nä­ra re­la- ti­o­ner. För­e­ning­en er­bju­der bland an­nat skyd­dat bo­en­de för kvin­nor och barn som bli­vit ut­sat­ta för hot om våld och våld i en nä­ra re­la­tion. För­e­ning­en har un­ge­fär 15 kvin­nor som ar­be­tar ide­ellt i för­e­ning­en och tre an­ställ­da.

Kvin­no­jou­ren i En­kö­ping är ock­så ute på sko­lor och pra­tar med ung­do­mar om frå­gor som rör mäns våld mot kvin­nor.

– Jag har själv två sö­ner och de får lä­ra sig att de ska re­spek­te­ra kvin­nor, sä­ger Ju­lia Ta­par­chevs­ka.

Maria Ja­kobs­son och Ju­lia Ta­par­chevs­ka, Kvin­no­jou­ren. VO­LON­TÄ­RER. FOTO: ERIK HJÄRTBERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.