SAGAR FICK ETT LYCK­LIGT SLUT

Ha­san Sy­ed, re­stau­rang Sagar, har fått sitt kran­vat­ten god­känt av kom­mu­nen.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Erik Hjärtberg

Ha­san Sy­ed har i un­ge­fär fy­ra år dri­vit re­stau­rang­en Sagar, in­vid Stock­holms­vä­gen, i när­he­ten av re­ge­men­tet i En­kö­ping. Re­stau­rang­en er­bju­der in­disk mat och har en egen kol­grill.

Ha­san Sy­ed vän­de sig själv med ett kla­go­mål till kom­mu­nen i au­gusti i år. Det gäll­de en av­lopp­stank som på grund av den då­va­ran­de fas­tig­hets­ä­ga­ren in­te blev tömd.

När kom­mu­nens livs­me­dels­in­spek­tör i sep­tem­ber gjor­de en in­spek­tion av re­stau­rang­en upp­täck­te man att dricks­vatt­net i lo­ka­len kom från en brunn som in­te var re­gi­stre­rad hos kom­mu­nen.

En fas­tig­hets­ä­ga­re som in­te tar sitt dricks­vat­ten från det kom­mu­na­la vatt­net mås­te re­gi­stre­ra sin vat­ten­an­lägg­ning hos kom­mu­nen och gö­ra re­gel­bund­na pro­ver för att kon­trol­le­ra kva­li­tén på dricks­vatt­net.

Ba­ra till städ­ning

Ef­tersom brun­nen in­te var re­gi­stre­rad be­slöt kom­mu­nen att vatt­net som kom ur kra­nar­na i re­stau­rang­en en­dast fick an­vän­das till hy­gi­en och städ­ning.

Men Ha­san Sy­ed kun­de in­te lö­sa pro­ble­met. Re­stau­rang­en hyr lo­ka­ler­na och det är fas­tig­hets­ä­ga­ren som an­sva­rar för vatt­net.

Ha­san Sy­ed lyc­ka­des in­te få tag på det bo­lag som då

Jag kom­mer ock­så att ha en ny me­ny med någ­ra nya rät­ter i mitten av ja­nu­a­ri.

Nya äga­ren fix­a­de vatt­net

Men i bör­jan av november köp­tes fas­tig­he­ten av ett an­nat fö­re­tag. Den nya fas­tig­hets­ä­ga­ren såg re­dan förs­ta vec­kan till att re­gi­stre­ra dricks­vat­ten­brun­nen hos kom­mu­nen och att det togs vat­ten­pro­ver som skic­ka­des på ana­lys till ett la­bo­ra­to­ri­um i Nykö­ping.

– Han var jät­tesnäll, sä­ger Ha­san Sy­ed.

Den 16 november be­slu­ta­de kom­mu­nens livs­me­dels­in­spek­tör att det nu ska va­ra tillå­tet att an­vän­da vatt­net ur kra­nar­na i re­stau­rang­en som dricks­vat­ten.

– De förs­ta pro­ver­na ser okej ut, sä­ger Malin Forséll, livs­me­dels­in­spek­tör i En­kö­pings kom­mun.

Fär­re kun­der

Ha­san Sy­ed har, ge­nom att häm­ta dricks­vat­ten på dun­kar, he­la ti­den haft till­stånd att dri­va verk­sam­he­ten i re­stau­rang Sagar. Al­la and­ra de­lar av verk­sam­he­ten som sy­na­des blev god­kän­da av kom­mu­nens livs­me­dels­in­spek­tör. Trots det har an­ta­let kun­der mins­kat i re­stau­rang­en ef­ter att pro­ble­met med vatt­net bli­vit känt. Många gam­la stam­kun­der har hört av sig och kla­gat.

– Det har va­rit jät­te­job­bigt att be­ta­la lö­ner och all­ting, sä­ger Ha­san Sy­ed.

När det rin­nan­de vatt­net är god­känt hop­pas Ha­san Sy­ed att de kun­der som har slu­tat äta på re­stau­rang Sagar nu ska kom­ma till­ba­ka till re­stau­rang­en.

– Jag kom­mer ock­så att ha en ny me­ny med någ­ra nya rät­ter i mitten av ja­nu­a­ri, sä­ger han.

Den nya fas­tig­hets­ä­ga­ren kom­mer även att se till att lo­ka­ler­na re­no­ve­ras in­om en snar fram­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.