Log­tan­go: Bengt och Lot­ta dan­sar tan­go i la­dan

För var och en av dem blev mö­tet med tan­go en för­äls­kel­se vid förs­ta ögon­kas­tet. När de se­dan träf­fa­de varand­ra ge­nom dan­sen, mu­si­ken och he­la den kul­tur och livs­stil som ar­gen­tinsk tan­go in­ne­bär – ja, då kän­de de sam­ma di­rek­ta drag­nings­kraft. Nu har de

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Text & foto: Eli­na Sund­ström

QQ

TRÄF­FA­DES GE­NOM DAN­SEN Bengt och Lot­ta Backlund träf­fa­de varand­ra via dan­sen, för­lo­va­de sig för sex år se­dan och gif­te sig 2016. De hål­ler tango­kur­ser i Vig­ge­by sa­long, en lo­kal som Pe­ter och Ca­ri­na Sundberg bygg­de i sitt gam­la stall ef­ter att själ­va ha bli­vit fräls­ta av dan­sen via en kurs Bengt och Lot­ta höll. De dan­sar på oli­ka till­ställ­ning­ar och re­ser myc­ket för att dan­sa och upp­le­va he­la livssti­len.– Det är som en kul­tur där tangon är ens ge­men­sam­ma språk. Om man kom­mer till en ny stad och det finns en klubb med tan­go så kan vi hit­ta li­ka­sin­na­de över­allt. Vårt kon­takt­nät har ut­ö­kats och be­ri­kats för oss bå­da se­dan vi fann tangon, sä­ger Bengt.Många för­väx­lar ar­gen­tinsk och finsk tangon, men det är to­talt skil­da tra­di­tio­ner och ut­tryck.– Det är in­te alls som det vi ser på Let’s Dan­ce med en ros i mun­nen och dra­ma­tik. Den ar­gen­tins­ka är lug­na­re och man dan­sar of­tast på im­pro­vi­sa­tion och käns­la. Man fram­hä­ver det kvinn­li­ga och man­li­ga och det är en sen­su­ell dans, med ett lugn som känns helt underbart. Många hit­tar till­ba­ka till varand­ra via dan­sen, ef­ter ett långt för­hål­lan­de kän­ner de att de får när­het och kon­takt med varand­ra på dju­pet igen, fram­hål­ler Lot­ta.

TAN­GO OCH ING­ET AN­NAT Vi ha­de le­tat torp ett par år när vi kom hit. Vi sat­te oss här och ba­ra (pus­tar ut). Vi ha­de hit­tat hem: Sko­gen, slutt­ning­ar­na, det var ba­ra sly där träd­går­den är nu men vi såg att det här är vårt pa­ra­dis, helt gu­dom­ligt, sä­ger Lot­ta.De har re­no­ve­rat ena de­len av en la­du­gårds­bygg­nad till en tango­bu­tik: Tan­go y na­da mas – ”Tan­go och ing­et an­nat”. Bengt går och häm­tar den sto­ra, aning­ens rost­nag­ga­de nyc­keln och väl­kom­nar in.

SOM ATT HIT­TA HEM Jag drab­ba­des av tan­go, jag an­da­des och lev­de tan­go från förs­ta stund. Jag blev helt be­ro­en­de, ja det fick ju mi­na stac­kars barn upp­le­va, el­ler hur Li­sa , sä­ger Lot­ta och tit­tar ut ge­nom dör­ren.– Hon blev typ be­satt av tan­go, det var ba­ra tan­go he­la ti­den, sä­ger dot­tern som sit­ter ute på gräs­mat­tan och nic­kar med­hål­lan­de me­dan hon klap­par coc­ker­poo­hun­den Ro­sa.Bengt ha­de sam­ma di­rek­ta kär­lek när han för 20 år se­dan var på ett pro­va-på-danstill­fäl­le.– Det är vik­tigt för al­la män­ni­skor att ha nå­gon form av pas­sion, nå­got som gör li­vet ex­tra me­nings­fullt, sä­ger han och Lot­ta fyl­ler i:– Att de­la det med sin part­ner är fan­tas­tiskt sä­ger hon och Bengt in­stäm­mer med ett varmt le­en­de mot sin fru.

STIL­FULLT I LA­DAN I bu­ti­ken finns en färg- och de­sign­ri­ke­dom av hög­klac­ka­de skor och klän­ning­ar och svar­ta stil­re­na skor och ko­sty­mer. Tav­lor från Bu­e­nos Ai­ros häng­er på väg­gar­na och här in­ne ryms många sam­tal om tangons livs­stil.Lot­ta och Bengt öpp­na­de den fy­sis­ka bu­ti­ken ef­ter mid­som­mar och den är öp­pen ut­i­från be­sö­kar­nas ef­ter­frå­gan.De hål­ler även på att byg­ga en hem­si­da där man kom­mer kun­na se he­la ut­bu­det av klä­der och skor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.