Ida Ågren är årets lucia i En­kö­ping

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Erik Hjärt­berg

Nu har En­kö­pings­bor­na valt årets lucia. Det är Ida Ågren, 18 år, som får äran. EN­KÖ­PING På tis­da­gen blev det klart vem som blir En­kö­pings lucia 2018. Ida Ågren be­skrivs som en ener­gi­fylld tjej på 18 år som går tred­je året på sam­hälls­pro­gram­met i Väs­terås.

– I går kväll (läs: på tis­da­gen) runt kloc­kan 19 var vi hem­ma hos Ida Ågren som blev årets lucia och över­ras­ka­de hen­ne till­sam­mans med för­ra årets lucia Kla­ra Edin, med­de­lar Vik­to­ria Strand­berg som är körle­da­re för lu­ci­a­tå­get.

Ida Ågren job­bar som gym­nas­tik­le­da­re i En­kö­ping, tar sång­lek­tio­ner och sjung­er i en en­semb­le på Kul­tur­sko­lan.

Var­je kan­di­dat fick väl­ja vil­ken lo­kal för­e­ning el­ler vil­ket väl­gö­ran­de än­da­mål med En­kö­pings­kopp­ling som över­skot­tet från En­kö­pings lucia ska gå till. Ef­tersom Ida Ågren blev vald kom­mer peng­ar­na att gå till ESK Gym­nas­tik­för­e­ning.

– Jag stöd­jer En­kö­pings SK Gym­nas­tik­för­e­ning för att de stöt­tar barn och ung­do­mars id­rot­tan­de och för att den här väx­an­de spor­ten be­hö­ver för­ut­sätt­ning­ar för att ut­veck­las, med­de­lar Ida Ågren.

Det är all­män­he­ten som har fått rös­ta om vem som får äran att bli årets lucia i En­kö­ping. Det lo­ka­la lu­ci­a­tå­get i En­kö­ping är ett ar­range­mang med anor. Med un­dan­tag för 2015, då det in­te gick att hit­ta nå­gon ide­ell körle­da­re, har En­kö­ping haft en of­fi­ci­ell lucia var­je år än­da se­dan 1941. Den här gången var det dock från bör­jan svårt att hit­ta kan­di­da­ter.

– Jag vet in­te om de tyc­ker att det är läs­kigt att sjunga so­lo in­för så många per­so­ner. Vis­sa vill ba­ra va­ra en del av kö­ren, sa Vik­to­ria Strand­berg ti­di­ga­re i år. Ny tra­di­tion Lu­ci­a­fi­ran­de i den här for­men är en för­hål­lan­de­vis mo­dern tra­di­tion i Sve­ri­ge. Den tog fart un­der 1920-ta­let, en­ligt Nor­dis­ka mu­se­et. I de hög­re stån­den fanns det dock un­der 1700- och 1800-ta­len ett firande som i viss mån liknar vår tids. I det äld­re bon­de­sam­häl­let för­knip­pa­des där­e­mot lu­ci­a­nat­ten mest med över­na­tur­li­ga vä­sen.

Sin nu­va­ran­de form fick lu­ci­a­fi­ran­det efter en tävling i Stock­holms Dag­blad 1928, där den vin­nan­de lu­ci­an gick i pro­ces­sion och ha­de elekt­riskt ljus i hu­vud­kro­nan. Täv­lings­kon­cep­tet spreds till and­ra tid­ning­ar och på så vis träd­de lu­ci­a­ge­stal­ten in i den mo­der­na of­fent­lig­he­ten. Si­ci­li­ansk le­gend Lu­ci­a­hög­ti­den byg­ger på le­gen­den om Sank­ta Lucia från Sy­racu­sa på Si­ci­li­en. Hon ska ha dött mar­tyr­dö­den den 13 de­cem­ber år 304 efter att ha bli­vit an­gi­ven som kris­ten av sin tro­lo­va­de, som hon in­te vil­le gif­ta sig med.

Den krist­na tron var för­bju­den i det an­ti­ka ro­mar­ri­ket och där­för skul­le hon brän­nas på bål, trots att hon vill ge sin hem­gift till de fat­ti­ga. Mi­ra­ku­löst nog ska­da­de in­te bå­let hen­ne. En­ligt le­gen­den be­und­ra­de en ung man hen­nes ögon, var­på Lucia stack ut ögo­nen och skänk­te dem till ho­nom. Ge­nom ett mi­ra­kel fick hon då sy­nen åter. Sank­ta Lucia är idag de syn­ska­da­des skydds­hel­gon.

Det älds­ta be­läg­get för en vit­klädd lucia som upp­vak­tar på mor­go­nen är från år 1764. Den lu­ci­an har ängla­ving­ar på ryg­gen och ljus­sta­kar i hän­der­na. Det rör sig om en hög­re­stånds­sed på Horns bo­stäl­le norr om Sköv­de. Se­den fö­re­kom då fram­för allt i Västsve­ri­ge och spred sig först i mit­ten av 1800-ta­let till uni­ver­si­tets­stä­der­na och oli­ka or­ga­ni­sa­tio­ner i and­ra de­lar av lan­det.

På Skansen i Stock­holm star­ta­des ett lu­ci­a­fi­ran­de på 1890-ta­let i ett för­sök att vi­sa pro­vin­si­el­la fest­se­der.

Ida Ågren blev årets Lucia i En­kö­ping. VALD. FOTO: VIK­TO­RIA STRAND­BERG

Ida Ågren har be­stämt att över­skot­tet från lu­ci­a­fi­ran­det ska gå till ESK:s gym­nas­tik­för­e­ning. OCK­SÅ VIN­NA­RE. FOTO: ISA­BEL­LE AN­DERS­SON

Här är fjol­å­rets tåg i En­kö­ping. FÖR­RA ÅRET. FOTO: OVE RICKARDSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.